Zarządzenie Nr 10

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Bełchatowie z dnia 24  kwietnia  2017r.

w sprawie organizacji zajęć  dnia 28 kwietnia 2017r.

 

podstawa prawna :  Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

 

W związku z ustaloną organizacją pracy szkoły, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Dnia 28 kwietnia 2017r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie odbędą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8:00 – 12:00 w ramach organizacji „Dnia Patrona Szkoły”.

 

§ 2

 

W tym dniu organizowany jest Dzień  Patrona Szkoły, któremu towarzyszą następujące przedsięwzięcia:

 

·           Warsztaty plastyczne – techniki zdobienia – p. A. Morawiec, p. A. Studziżur

·           Konkurs Języka Polskiego – p. B. Dymus

·           Turniej matematyczny „ Sudoku” – p.  J. Saladra

·           Turniej piłki siatkowej –  p. K. Mnich, p. J. Makowska

·           Konkurs Ekologiczny –  p. K. Sadurska,

 

§ 3

 

Dnia 28 kwietnia 2017r. uczniowie nie biorący udziału w turniejach, konkursach lub zawodach sportowych pozostają pod opieką wychowawcy lub przydzielonego nauczyciela:

 

1 A – p. Urszula Zaremba, p. Dariusz Cienkowski

2 A – p. Beata  Stanisławska

3 A – p. Wioletta Rogut

3 B – p. Halina Muskała

3 C – p. Barbara Łukasińska, p. Łucja Głowacka

3 D – p. Bożena Anczykowska

 

§ 4

 

Wychowawcy i nauczyciele przydzieleni do opieki nad klasą zobowiązani są przygotować na ten dzień dla swoich uczniów zajęcia warsztatowe dotyczące dowolnej tematyki,  uwzględniające specyfikę i potrzeby danej klasy.

 

§ 5

 

Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 12:00 do 15:00 zorganizowane zostaną zajęcia świetlicowe. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w tych zajęciach przez uczniów do wychowawcy klasy.

 

 

Zarządzenie Nr 9

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Bełchatowie z dnia 10 kwietnia  2017r.

 

w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w dniach 19 – 21 kwietnia 2017r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie

 

podstawa prawna :

1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”

2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 893, ze zm.)

4. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)

5. Informatorem o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o dostosowaniach”

7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie”

8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o przyborach”

9. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej
z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych
z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy (aktualizacja z dnia 30 listopada 2015 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”

10. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).

 

§1.

 

W związku z organizacją w dniach 19 - 21 kwietnia 2017r. egzaminu gimnazjalnego zarządzam co następuje:

a)część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 roku (środa),

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 roku (czwartek),

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 roku (piątek),

§2.

 

Uczniowie klas III piszą poszczególne części egzaminu gimnazjalnego w następujących salach:

a)      część humanistyczna:

·         sala nr 1 (średnia sala gimnastyczna) :    klasy 3 A, B, C, D,

·         sala nr 2  (komputerowa C2) :  uczniowie korzystający z komputera , dyslektycy

 

b)      część matematyczno-przyrodnicza:

·         sala nr 1 (średnia sala gimnastyczna) :     klasy 3 A, B, C, D,

·         sala nr 2 (sala komputerowa C2) : uczniowie korzystający z komputera , dyslektycy

 

c)      część języki obce nowożytne:

·         sala nr 1   E 23:  klasa 3 A,

·         sala nr 2   E 24 : klasa 3 B,

·         sala nr 3   E 25 : klasa 3 C,

·         sala nr 4   E 26 : klasa 3 D,

·         sala nr 5   C2 :   dyslektycy 

·         sala nr 6   E 22 : klasa 3 A (2 osoby)

·         sala nr 7   E 21 : klasa 3 C (1 osoba)

 

§3.

 

W czasie egzaminu gimnazjalnego uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły na godzinę 8:15 z ważną legitymacją szkolną, przyborami do pisania (koniecznie czarne dwa cienkopisy oraz linijkę na matematykę), w stroju galowym i udają się do wskazanych sal w celu pozostawienia wierzchniego okrycia, telefonów i torebek.

Po skończonym egzaminie, uczniowie przebywają w godz. do 10: 45 w w/w salach pod opieką wskazanego nauczyciela. O godz. 10:45 uczniowie udają się do wyznaczonych sal na drugą część egzaminu.

 

Opiekę nad klasami  sprawują:

 

19 kwietnia 2017r.

 

·           sala nr E 33  : klasa 3 A - opiekun   W.Rogut

·           sala nr E 34  : klasa 3 B - opiekun   A.Morawiec

·           sala nr E 35  : klasa 3 C - opiekun   B.Dymus

·           sala nr E 36  : klasa 3D  - opiekun   U.Zaremba

 

20 kwietnia 2017r.

 

·           sala nr E 33  : klasa 3 A - opiekun   K.Sadurska

·           sala nr E 34  : klasa 3 B - opiekun   Ł.Głowacka

·           sala nr E 35  : klasa 3 C - opiekun   K.Mnich

·           sala nr E 36  : klasa 3 D -  opiekun  I.Rabenda

 

21 kwietnia 2017r.

 

·           sala nr E 33  : klasa 3 A - opiekun   B. Stanisławska

·           sala nr E 34  : klasa 3 B - opiekun   U.Zaremba

·           sala nr E 35  : klasa 3 C - opiekun   B.Dymus

·           sala nr E 36  : klasa 3D  - opiekun  B. Anczykowska

 

§4.

Nauczyciele nie wyznaczeni do komisji nadzorujących egzamin gimnazjalny
w poszczególnych dniach przebywają w pokoju nauczycielskim.

 

 

 

§5.

 

Uczniowie klas I – II nie przychodzą w tych dniach do szkoły. Dla tych uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki podczas egzaminu gimnazjalnego zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Chętni proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy do dnia 14 kwietnia 2017r.

 

 

Zarządzenie Nr 8

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Bełchatowie z dnia 15 marca  2017r.

 

w sprawie powołania członków szkolnego zespołu  egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny w dniach 19 - 21 kwietnia 2017r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie

 

podstawa prawna :

1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”

2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r. poz. 959, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 893, ze zm.)

4. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)

5. Informatorem o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o dostosowaniach”

7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie”

8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o przyborach”

9. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej
z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych
z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy (aktualizacja z dnia 30 listopada 2015 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”

10. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r. poz. 843).

 

W związku z organizacją w dniach 19 - 21 kwietnia 2017r. egzaminu gimnazjalnego zarządzam co następuje:

 

 

§1.

 

 

1.        Powołuję w celu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 członków zespołu egzaminacyjnego ( w załączeniu )

2.        Powołuję zespoły nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach oraz wyznaczam przewodniczących tych zespołów( w załączeniu ).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 6

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Bełchatowie z dnia  27 lutego  2017r.

 

w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych w dniach 6 – 8 marca 2017r.

 

podstawa prawna :  Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu
                                   organizowania nauki religii w szkołach (…),

 

W związku z przypadającymi Rekolekcjami Wielkopostnymi w dniach 6 – 8 marca 2017r.

zarządzam co następuje:

§1.

 

W dniach 6 – 8 marca 2017r. w szkole nie będzie zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Organizacja rekolekcji wielkopostnych odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

 

a)      Poniedziałek 06.03.2017r. godz. 8:40 – wyjście z wychowawcami do kościoła

b)      Wtorek 07.03.2017r. godz. 8:40 – wyjście z wychowawcami do kościoła

c)      Środa 08.03.2017r. godz. 8:40 – wyjście z wychowawcami do kościoła

§2.

 

Po rekolekcjach dla chętnych uczniów i tych którym rodzice nie mogą zapewnić opieki po rekolekcjach, zaplanowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Chętnych uczniów do udziału w tego typu zajęciach prosimy o kontakt z wychowawcami.

 

§3.

 

Wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzenia w klasach pogadanek związanych
z bezpieczeństwem podczas rekolekcji oraz przekazania dokładnych informacji dotyczących organizacji rekolekcji. Przeprowadzenie w/w działań należy potwierdzić wpisem w dzienniku lekcyjnym.

§4.

 

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii będą mieć zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Wychowawcy klas zgłoszą do dyrekcji szkoły do dnia 2 marca 2017r. liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej podczas rekolekcji.

 

§5.

 

Przydział opiekunów do poszczególnych klas oraz wykaz dyżurów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń.

 

Zarządzenie Nr 3

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Bełchatowie z dnia 21  listopada 2016r.

 

podstawa prawna :  Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

 

 

W związku z organizacją próbnych egzaminów gimnazjalnych w dniach 23 - 25 listopada 2016r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dniach 23 - 25 listopada 2016r.  odbędą próbne egzaminy gimnazjalne dla klas trzecich i testy kompetencji dla klasy pierwszej
i klasy drugiej.  W tych dniach po zakończeniu egzaminów próbnych gimnazjalnych i testów kompetencji zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem nauczania.

 

§ 2

 

Przydział sal dla poszczególnych klas oraz  szczegółowy przebieg egzaminu próbnego jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń dla uczniów

( załącznik nr 1 nr 2 ).

 

 

Zarządzenie Nr 2

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie

 z dnia  7  października   2016r.

 

w sprawie powołania szkolnych komisji konkursowych w celu zorganizowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych i wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

podstawa prawna : art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
§ 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,

 Zarządzenie nr 60/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września  2016r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2016/2017.

 

§ 1.

 

W związku z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącego organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego zarządzam co następuje:

§ 2.

 

Powołuję szkolne komisje konkursowe w następującym składzie:

 

Nazwa

Konkursu

Termin

Adres  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Etap szkolny

Skład szkolnych komisji konkursowych       

1

2

3

4

Języka polskiego

29.11.2016r.
godz.1000

Przew. Bożena Dymus

           Urszula Zaremba

            ŁCDNiKP                             90142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Języka angielskiego

08.11.2016r.
godz.800

Przew. Ewelina Gabinowska -Dziadczyk

Beata Stanisławska

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Języka niemieckiego

15.11.2016r.
godz.900

Przew. Halina Muskała

Ewelina Gabinowska -Dziadczyk

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Historyczny

21.11.2016r.
godz.1200

Przew. Dariusz Cienkowski

Wioletta Rogut

           ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Wiedza o społeczeństwie

22.11.2016r.
godz.1200

Przew.Wioletta Rogut

Dariusz Cienkowski

 

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29

 tel. 042 678-33-78       

Biologiczny

25.11.2016r.
godz.1000

Przew. Katarzyna  Sadurska

Izabela Rabenda

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Chemiczny

24.11.2016r.
godz.900

Przew. Katarzyna Sadurska

Małgorzata Dukowicz

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Fizyczny

23.11.2016r.
godz.1000

Przew.  Małgorzata Dukowicz    Łucja Głowacka

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

 Informatyczny

09.11.2016r.
godz.1200

Przew. Katarzyna Sobańska

Łucja Głowacka  

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

Geograficzny

28.11.2016r.
godz.1000

Przew. Dariusz Cienkowski Elżbieta Kudaj

 

            ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78 

Matematyczny

04.11.2016r.
godz.900

Przew. Jolanta Saladra  

 Małgorzata Dukowicz                                   

              ŁCDNiKP                             90-142 Łódź , ul. Kopcińskiego 29        tel. 042 678-33-78

 

 

 

Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego
w Bełchatowie z dnia 7  października  2016r.

 

podstawa prawna :  Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

 

 

W związku z przypadającymi na dzień 14 października 2016r. obchodami Dnia Edukacji Narodowej, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dnia 14 października 2016r.  nie będzie zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8 00 – 12 00.

 

§ 2

 

Klasy pierwsze, drugie i trzecie będą miały w tym dniu zajęcia warsztatowe, przygotowane przez wychowawców i pedagoga szkolnego pod hasłem  „ Jak skutecznie się uczyć”.

 

 

§ 3

 

Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 12 00 będą przebywać
w świetlicy szkolnej.