STATUT
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W BEŁCHATOWIE
IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

 

Rozdział 1

 Postanowienia wstępne

 

§1

 

1.   Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   szkole lub gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie

2)   dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie,

3)   radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną  Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie,

4)   radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie,

5)   uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie,

6)   nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie.

7)   samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie,

8)   statucie – należy przez to rozumieć statut  Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie.

 

 Rozdział 2

 Ogólne informacje o gimnazjum

 

§2

 

1.   Pełna nazwa szkoły brzmi: „Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie” .

2.   Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

3.   Siedzibą gimnazjum jest budynek szkolny znajdujący się w Bełchatowie przy ulicy Edwardów 5.

4.   Typ szkoły – trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin zewnętrzny, dający możliwość kształcenia  w szkole ponadgimnazjalnej.

5.   Do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej do 18 roku życia, a w przypadku głębokiego upośledzenia do 25 roku życia.

6.   Gimnazjum jest szkołą obowiązkową, ma określony rejon. W przypadku wolnych miejsc, dyrektor gimnazjum może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka spoza obwodu gimnazjum.

7.   Organ prowadzący szkołę – Urząd Miasta Bełchatowa.

8.   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Łódzki Kurator Oświaty – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

  

Rozdział 3

 

Cele i zadania gimnazjum

§ 3

 

1.   Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,

2) umożliwia uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

5) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,

6) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

2.   Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia wiek uczniów, potrzeby środowiskowe oraz obowiązujące ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny, promocji i ochrony zdrowia a w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz przerw śródlekcyjnych,

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, obozów, biwaków, zielonych szkół organizowanych przez szkołę,

3) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole.

4) uwzględnienie w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia

5) zapewnienie uczniom w pomieszczeniach szkoły możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

3.   Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1) uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie,

2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, 

3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna,

4) uczniami wywodzącymi się z rodzin wielodzietnych.

4.  Gimnazjum gromadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

§ 4

1.  Gimnazjum swoją działalność edukacyjną opiera na:

1)   podstawie programowej kształcenia ogólnego, szkolnym zestawie programów nauczania i podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność z punktu widzenia dydaktycznego;

2)   programie wychowawczym, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

3)   szkolnym programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska;

4)   koncepcji pracy szkoły;

5)   planie nadzoru pedagogicznego

6)   szkolnym planie nauczania;

7)   planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8)   Statucie Szkoły w tym Wewnętrznym Systemie Oceniania i wewnątrzszkolnych procedurach i regulaminach

 

§ 5

1.   W gimnazjum na życzenie rodziców bądź samych uczniów organizowana jest nauka religii lub etyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

2.   Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych  z religii rzymsko- katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3.   Ocena z religii i etyki wliczana jest do średniej ocen z wszystkich przedmiotów edukacyjnych

4.   Szkoła umożliwia uczniom potrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

5.   Szkoła zapewnia uczniom indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną stosownie do ich potrzeb.

6.   Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i  zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego  i odpowiedzialnego  rodzicielstwa, o o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

7.   Wychowanie do życia w rodzinie od roku szkolnego 2009/2010 przestaje być modułem wiedzy o społeczeństwie.

8.   Uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w rodzinie pod warunkiem wniesienia przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć.

9.   Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.

 

§6

 

1.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub zespoły problemowo – zadaniowe.

2.    Pracą zespołu kieruje lider powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.    Zadania zespołu:

1)   Ustala zestaw programów nauczania i podręczników dla danej klasy, dokonuje ich ewaluacji i podejmuje decyzje o ewentualnych zmianach.

2)   Konsultuje programy własne i innowacje pedagogiczne

3)   uchylono

4)   W miarę możliwości koreluje w czasie treści przedmiotowe

5)   Wypracowuje metody i formy dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

6)   Analizuje i wskazuje propozycje rozwiązań pojawiających się problemów wychowawczych

7)   Rozpoznaje sytuację społeczną uczniów danego zespołu klasowego w celu wszechstronnej pomocy materialnej, profilaktycznej i zdrowotnej.

8)   Opracowuje propozycje harmonogramu imprez kulturalnych

9)   Opracowuje plan pracy na dany rok szkolny

 

§ 7

 

1.   Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

2.   W przypadku prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej należy określić organizację tej działalności.

3.   Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może mieć miejsce po zapewnieniu odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4.   Innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie planowanych działań oraz zgody nadzoru pedagogicznego.

5.   Uchwały w sprawach prowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

6.   Prowadzenie działań innowacyjnych lub eksperymentalnych może być podjęte po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa oświatowego.

 

§ 8

 

1.   Zajęcia dodatkowe dla uczniów mogą być realizowane po określeniu ich formy organizacyjnej przez Radę Pedagogiczną, a w szczególności powinny uwzględniać, potrzeby rozwojowe ucznia.

2.   Organizuje się „Giełdę zajęć pozalekcyjnych”

3.   Zajęcia dodatkowe wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być prowadzone po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący na finansowanie planowanych działań.

4. Zajęcia dodatkowe prowadzone są z inicjatywy nauczyciela z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

5.   Zajęcia dodatkowe mogą mieć formę:

1)    przedmiotowych kół zainteresowań,

2)      zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

3)    uchylono

4)    zajęć socjoterapeutycznych,

5)    zajęć korekcyjnych

6)    zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

7)    konsultacji

8)    innych, zgodnie z potrzebami uczniów

6.   Na zakończenie każdego semestru nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe sporządza  sprawozdanie.

7.   Nadzór pedagogiczny nad prowadzeniem zajęć dodatkowych  sprawuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły

8.   Wykaz zajęć pozalekcyjnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców i szkolnej stronie www

 

§ 9

 

1.      uchylono.

1a) Szkoła organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukac yjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

-        z niepełnosprawności;

-        z niedostosowania społecznego;

-        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

-        ze szczególnych uzdolnień;

-        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

-        z zaburzeń komunikacji językowej;

-        z choroby przewlekłej;

-        z sytuacji kryzysowych lub terapeutycznych;

-        z niepowodzeń edukacyjnych;

-        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

-        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.”

1b) Gimnazjum stwarza warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla młodzieży niepełnosprawnej: niesłyszącej, słabosłyszącej, niewidomej, słabowidzącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

1c). Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w gimnazjum organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi

1d). Kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w gimnazjum w integracji ze środowiskiem rówieśniczym

1e).Gimnazjum zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  szkołach

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne,

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

1fPomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa  w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

8)  wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

9)  wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne     ucznia,

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

12) wspieraniu   rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

14)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

1)   ucznia

2)   rodziców ucznia

3)   nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia

4)   pedagoga

5)   psychologa

6)   „ poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej”.

2a  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana we współpracy z:

1.        rodzicami uczniów

2.        poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

3.        placówkami doskonalenia nauczycieli

4.        innymi szkołami

5.        organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży”

3.  Pomoc  psychologiczno  -  pedagogiczna  w  szkole  jest  organizowana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)  zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjnych,  socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

4) porad dla uczniów

5) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

6) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów”.

4.   Objęcie   ucznia   zajęciami   dydaktyczno   -   wyrównawczymi,   zajęciami        specjalistycznymi, wymaga zgody rodziców.

5.   Zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne  trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,   wynikających  z  podstawy   programowej   dla   danego  etapu edukacyjnego.

6.   Zajęcia korekcyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;

7.   W celu udzielenia pomocy o charakterze materialnym na terenie szkoły działa  komisja do spraw przyznawania pomocy materialnej uczniom:

1)   skład komisji ustala  dyrektor szkoły.

2)   komisja ustala regulamin swojego działania.

3)   wnioski do komisji mogą przedstawić: rodzice, nauczyciele, zainteresowany uczeń, wychowawca, pracownicy MOPS, GOPS

4)   środki na pomoc uczniom przychodzą z budżetu.

5)   komisja rozpatruje złożone wnioski.

6)   przyznaniu pomocy może decydować prezydium Rady Rodziców z posiadanych przez siebie funduszy.

7)   z posiedzeń komisja sporządza protokół, ustalenia komisji są ostateczne.

§ 9 a

Nauczyciele i specjaliści prowadzą działania mające na celu:

  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia (doradztwo edukacyjno- zawodowe)
  2. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  3. w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

 

§9b uchylono

§ 9 c

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z tym uczniem”.

.. §9d uchylono

§9e uchylono

Dyrektor szkoły ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane i niezwłocznie informację o ustaleniach przekazuje na piśmie rodzicom ucznia.

§ 9 f

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych.

1.  Program określa:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym

3)  formy i metody pracy z uczniem

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia

 

§ 9 g uchylono

§9h uchylono

§ 9 i

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z instytucjami wskazanymi w §9 ust 2a. Wskazania zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

§ 9 j

Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi, określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem.”

 

dodaje się :

§9k w brzmieniu:

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

 

dodaje się :

§9l w brzmieniu:

1.      Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

2.      W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy , że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy i dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

 

§ 10

1.  Rada Pedagogiczna opracowuje zasady organizacji współdziałania z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:

1)    współpraca szkoły z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dotyczy uczniów

 a)  wobec których należy dostosować wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia, rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 b)     wymagających pomocy psychologicznej uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 c) mających być objętym nauczaniem indywidualnym,

 d)  wymagających  udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

 e)  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole.

2)    W przypadku zauważenia konieczności kontaktowania się z PPP w związku z postępowaniem ucznia, nauczyciel ma obowiązek poinformować o powyższym wychowawcę i pedagoga szkolnego.

3)   Opinię, którą zobowiązana jest przedstawić szkoła, sporządza wychowawca lub pedagog, przy współpracy z innymi nauczycielami.

4)    Wniosek o przebadanie ucznia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej kieruje wychowawca klasy za zgodą rodziców.

5)    O terminach badań uczniów informowany jest pedagog, który zobowiązany jest do przekazania w/w informacji zainteresowanym.

6)    W   celu   zapewnienia   poradnictwa   i   specjalistycznej   pomocy   dzieciom i rodzicom szkoła współpracuje z policją, strażą miejską, MOPS, sądem. Współpraca    ma   charakter   prowadzenia    działań    profilaktycznych    przez pracowników  w/w    instytucji;    udzielania    pomocy   w    przypadkach    tego wymagających.

  

§ 11

 

1.  Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, opieki, wychowania i profilaktyki:

1)   Rodzice mają prawo otrzymać rzetelną  informację od nauczyciela na temat postępów w nauce i zachowania swojego dziecka.

2)   Informacji powyższych nauczyciel udziela w czasie wcześniej uzgodnionym z zainteresowanym rodzicem lub w czasie wywiadówek i konsultacji w ramach 1-go poniedziałku miesiąca, w trakcie których wszyscy nauczyciele uczący mają obowiązek przebywać w szkole.

3)   Rodzic ma prawo wspomagać nauczyciela w trakcie sprawowania nad uczniami opieki w czasie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.

4)   Rodzic ma prawo zapoznać się i współuczestniczyć w tworzeniu dokumentów szkolnych, takich jak: statut szkoły, program wychowawczy klasy i szkoły, WSO, programy profilaktyczne.

5)   Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

-      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

-      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

-      zapewnienie dziecku warunków do przygotowywania się do zajęć szkolnych,

-      zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, gdy realizuje obowiązek zgodnie z art.16    ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,

6)    W razie  konieczności wyjaśnienia określonych spraw dotyczących pracy danego nauczyciela, rodzice kontaktują się bezpośrednio z zainteresowanym nauczycielem. W przypadkach tego wymagających w roli mediatora występuje wychowawca lub przedstawiciel dyrekcji szkoły.

  2.  W roku szkolnym przypada do 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych, które określone są poprzez zarządzenie Dyrektora szkoły. W tych dniach  organizowane są dla uczniów zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. O formie organizacji tych zajęć uczniowie i rodzice informowani są poprzez zarządzenie Dyrektora szkoły, które zamieszczone jest na stronie internetowej szkoły

 

Rozdział 4

 

Organa gimnazjum i ich zadania

1. Organami gimnazjum są:

§ 12

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski,

Rada Rodziców

2.   Zasady współdziałania  organów gimnazjum oraz sposób rozwiązywania  sporów między  nimi określa rada pedagogiczna.

3.   Wnoszone sprawy rozstrzyga dyrektor szkoły z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

4.   Spory między dyrekcją a rada pedagogiczną

1)   w przypadku sytuacji konfliktowej między dyrektorem a członkami rady pedagogicznej strony starają się go wyjaśnić w wyniku negocjacji zainteresowanego z dyrektorem,

2)   w przypadkach tego wymagających w rozstrzyganiu spraw konfliktowych biorą udział także wicedyrektorzy oraz przedstawiciele związków zawodowych,

3)   w ramach rozstrzygania sporów należy kierować się zasadami wzajemnego poszanowania,

4)   uzgodnienia miedzy dyrektorem a radą pedagogiczną są ostateczne,

5)   między dyrektorem a radą pedagogiczną spory rozstrzygane są na posiedzeniach rady pedagogicznej, organizowanych na wniosek dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy  składu rady,

6)   ustalenia dotyczące sytuacji konfliktowej, zapadłe na posiedzeniu rady pedagogicznej są ostateczne

5.   Dyrektor - rada rodziców -  rada pedagogiczna:

1)   rada rodziców ma prawo zapraszać na spotkania plenarne dyrektora szkoły lub innych nauczycieli,

2)   dyrektor ma prawo zaprosić na posiedzenie rady pedagogicznej przedstawicieli rady rodziców na ich wniosek lub na wniosek nauczycieli. Rozstrzyganie ewentualnych sporów odbywa się na drodze negocjacji w trakcie spotkań zainteresowanych stron,

3)   w przypadku konfliktu między członkami rady rodziców a członkami rady pedagogicznej, w przypadku braku porozumienia między stronami o powyższym zostaje poinformowany dyrektor szkoły. Ustalenia między radą rodziców, radą pedagogiczną i dyrektorem są ostateczne,

4)   spory miedzy dyrektorem szkoły a radą rodziców rozstrzyga się w trakcie spotkań zainteresowanych stron. Ze strony dyrektora szkoły w spotkaniach tych mają prawo uczestniczyć wicedyrektorzy,

5)    ustalenia między radą rodziców a dyrektorem szkoły są ostateczne.

6.   Współpraca dyrektora z samorządem uczniowskim:

1)   dyrektor szkoły może zostać zaproszony na zebrania samorządu uczniowskiego przez opiekuna samorządu, na wniosek członków samorządu,

2)   członkowie samorządu uczniowskiego mają prawo występować do dyrektora szkoły ze wszystkimi sprawami związanymi z ich życiem szkolnym,

3)   dyrektor szkoły ma obowiązek informować uczniów o ich prawach i obowiązkach, stać na straży ich przestrzegania, informować o ważnych wydarzeniach szkolnych,

4)    spory między dyrektorem a samorządem uczniowskim rozstrzygane są w trakcie spotkań, podczas których obecność opiekuna samorządu jest obowiązkowa,

5)   ustalenia zapadłe w trakcie spotkania są ostateczne.

7.   Samorząd uczniowski - rada pedagogiczna:

1)   samorząd uczniowski ma prawo zgłaszać do opiekuna samorządu uczniowskiego wszystkie sprawy, dotyczące życia szkoły,

2)   opiekun samorządu uczniowskiego informuje o powyższych przedstawicieli rady  pedagogicznej,

3)   w przypadku konfliktu między członkami samorządu uczniowskiego a członkami rady pedagogicznej należy go rozstrzygnąć na spotkaniu, w którym uczestniczą zainteresowana strony,

4)   w  przypadku braku porozumienia informowani są o powyższym dyrektor lub wicedyrektorzy. Ustalenia w obecności dyrektora lub wicedyrektorów są ostateczne,

5)   na posiedzenia samorządu uczniowskiego za pośrednictwem opiekuna mogą być zapraszani członkowie rady pedagogicznej

8.   Samorząd uczniowski - rada rodziców:

1)   przekazywanie informacji między samorządem uczniowskim a radą rodziców odbywa się za pośrednictwem opiekuna samorządu uczniowskiego,

2)   na posiedzenia rady rodziców, na wniosek zainteresowanych, za pośrednictwem opiekuna, mogą być zapraszani uczniowie, za zgodą przewodniczącego rady rodziców,

3)   na posiedzenia samorządu uczniowskiego, na wniosek zainteresowanych, mogą być zapraszani członkowie rady rodziców, za zgodą opiekuna samorządu uczniowskiego,

4)   sytuacje konfliktowe między samorządem uczniowskim a radą rodziców rozstrzygane są na spotkaniach zainteresowanych stron w przypadkach tego wymagających. Udział w spotkaniu bierze opiekun samorządu uczniowskiego, a w przypadku braku porozumienia przedstawiciele dyrekcji szkoły. Ustalenia zapadłe w trakcie spotkania są ostateczne.

 

§ 13

Dyrektor Szkoły

1.  Kompetencje dyrektora szkoły:

1)   kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych przepisami prawa oświatowego, systematycznie obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi dokumentację  tych obserwacji

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)   współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,

6)   realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego w zakresie i na zasadach określonych w prawie oświatowym,

7)   przedkłada do zaopiniowania Radzie Rodziców, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły,

8)   kieruje realizacją planu pracy szkoły,

9)   przedstawia Radzie Pedagogicznej  do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz ogólne wnioski z nadzoru i informacje o działalności szkoły na koniec pierwszego semestru.

10)  udziela informacji o działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły Radzie Rodziców,

11)  ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

12)  przedkłada Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały – projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

13)  przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

14)  opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz projekt finansowy do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców

15)  przydziela nauczycielem w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prace i zajęcia dodatkowe określone przepisana prawa oświatowego,

16)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

17)  współpracuje z samorządem uczniowskim,

18)  podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów po konsultacji z wychowawcami oraz; w przypadku wystąpienia Rady Pedagogicznej z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły – przedstawia sprawę Kuratorowi Oświaty,

19)  organizuje warunki do realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,

20)  zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym,

21)  realizuje zadania związane z dokonaniem oceny pracy nauczycieli ich awansem zawodowym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego,

22)  po spełnieniu przepisów szczegółowych prawa oświatowego powierza stanowisko wicedyrektora (–ów) i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

23)  odpowiada za prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i przepisami ich prowadzenia,

24)  określa zakres odpowiedzialności materialnej wszystkich pracowników szkoły, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

25)  współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

26)  administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

27)  zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

28)  egzekwuje przestrzeganie przez uczniów ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

29)  tworzy i sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno–gospodarczą szkoły,

30)  organizuje (w miarę posiadanych środków) wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

31)  organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,

32)  nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych,

33)  organizuje prowadzone w szkole prace konserwacyjno remontowe,

34)  organizuje okresową inwentaryzację majątku trwałego, zgodnie z terminami określonymi przepisami normującymi te zadania,

35)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

36)  jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli decyduje w sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli,

b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom,

c)  występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

37)   w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim,

38)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych obowiązujących w oświacie,

39)   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

2.   Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły.

3.  Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)   dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2)   realizację uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

3)   realizację zarządzeń organu prowadzącego i organów nadzorujących szkołę,

4)   tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

5)   zapewnienie, w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

7)   sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz poprzez sprawdzanie wykonywania obowiązku szkolnego i współdziałanie z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego poza szkolą,

8)   prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego.

4.  W ramach posiadanych uprawnień dyrektor może:

1)   zlecić wykonywanie zadań określonych w niniejszym statucie nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba, że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy o systemie oświaty są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora,

2)   sprawować bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom.

 

§ 14

Rada Pedagogiczna

 

1.   Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.   W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.   Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

1)   przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)   w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3)   po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

4)   szkoleniowe wynikające z planu WDN,

5)   w miarę bieżących potrzeb.

5.   Zebrania mogą być organizowane na wniosek:

1)    organu prowadzącego,

2)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)    z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)    co najmniej 1/3 wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

6.   Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia zgodnie z regulaminem rady.

7.   Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej  wyniki i  wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)    wnioskowanie o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

6)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

7)    ustalenie w drodze uchwały,  szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu  podręczników.

8)    uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

9) podejmowanie uchwały , która ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

§ 14ust. 9 pkt. 1  uchylono          

  

§15

1.       Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ    prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo konkurs nie wyłoni kandydata.

6)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

7)      decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora,

8)      wniosek o indywidualny program lub tok nauki,

9)      kandydata do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

10)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, z puli godzin będących w dyspozycji dyrektora,

11)    organizację tygodnia pracy.

2.      Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna  z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały, a wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

3.      W razie stwierdzenia niezgodności uchwały Rady Pedagogicznej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny działający w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zostaje ona uchylona. Decyzja o uchyleniu uchwały Rady Pedagogicznej jest wówczas ostateczna.

4.      Prace nad nowelizacją i dalszymi zmianami w nadanym przez organ prowadzący statucie prowadzi Rada Pedagogiczna.

5.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt nowelizacji Statutu Szkoły, a następnie po zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przyjmuje w formie uchwały.

6.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub osoby piastującej inne kierownicze stanowisko w szkole.

7.      Wyłania  przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

8.      Rozpatruje, skierowane do niej, wnioski Rady Rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły.

9.      Rozpatruje, skierowane do niej, wnioski i opinie Samorządu Szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,

10.  Decyduje o przyjęciu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.

11.  Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela.

12.  Uchwały i wnioski Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

13.  Uchwała Rady Pedagogicznej o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest podstawą wpisu do arkusza ocen.

14.  Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, która może wpłynąć na naruszenie dobra osobistego uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15.  Jeżeli w szkole nie powołano Rady Szkoły to jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna.

16.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

17.  Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności (załącznik nr 1), który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły

  

§ 16

Samorząd Uczniowski

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)    praw do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań uczniów,

4)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub do innej formy przekazywania informacji dla ogółu uczniów,

5)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

4.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez walne zebranie Samorządu Uczniowskiego.

5.      Regulamin samorządu (załącznik nr 2) nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

  

§ 17

Rada Rodziców 

1.       Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację ogółu rodziców/opiekunów prawnych.

2.       Rada Rodziców bierze udział w sprawach szkoły na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie szkoły.

3.       Do  Rady Rodziców  wchodzą   przedstawiciele rad oddziałowych, wybrana na pierwszym zebraniu w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.

4.       Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

5.       Decyzje Rady są jawne.

6.       Wewnętrzną strukturę, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów określa regulamin uchwalany przez Radę.

7.       Regulamin Rady Rodziców (załącznik nr 3) nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

8.       Kompetencje Rady Rodziców:

1)   Może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2)   Uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy i Szkolny program profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców nie uzyska w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia nowego programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3)   Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

4)   Opiniuje pracę nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

5)   Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6)   Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł  i wydatkować je zgodnie z regulaminem.

7)   Opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację

8)   Opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 Rozdział 5

Organizacja gimnazjum

§ 18

                                 

1.   Rok szkolny  rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku, o ile inaczej nie stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego

2.   Terminy zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej, ferii letnich oraz okres trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych  ustala się zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego a w szczególności Kalendarzem na dany rok szkolny umieszczonym na stronach internetowych MEN

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sobotę.

§ 19

1.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący do 30 uczniów, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem odpowiednim dla danej klasy.

2.   Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów

3.   Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, liczących od 10 do 24 uczniów. 

4.   Zajęcia z wychowania fizycznego w gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów , dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych osobno dla dziewcząt i chłopców.

5.   Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie zajęć sportowych, rekreacyjno- zdrowotnych, tanecznych, aktywnych form turystyki. Są to formy wybierane przez uczniów z oferty przygotowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego.

6.   Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyklasowych , a także podczas wycieczek i wyjazdów w ramach tzw. „zielonych szkół”.

7.   Od roku szkolnego 2009/2010 wprowadza się nowe przedmioty; edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia artystyczne i techniczne

8.   uchylono

9.   Uczniowie gimnazjum objęci są opieką w czasie zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych według następujących zasad:

1)   w czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele wg haromonogramu dyżurów opracowywanego corocznie przez powołaną przez dyrektora komisję i zaopiniowanego przez radę pedagogiczną;

2)   z dyżurów mogą być zwolnione nauczycielki w ciąży, które przedstawią odpowiednie zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do ich pełnienia, a także inni nauczyciele wykonujący dodatkowe czynności na rzecz szkoły;

3)   decyzję o zwolnieniu nauczycieli (nauczyciela) z dyżurów podejmuje dyrektor szkoły;

4)   w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora;

5)   nauczycielowi dyżurującemu nie wolno zejść z dyżuru bez uprzedniego znalezienia sobie zastępstwa;

6)   dyżur należy pełnić aktywnie, tzn. należy reagować na wszelkie nietypowe zachowania uczniów, niebezpieczne zabawy, bójki, posługiwanie się wulgarnym językiem, itp.;

7)   w trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel nie może zajmować się żadnymi czynnościami osłabiającymi jego czujność i uwagę;

8)   Szczegóły dotyczące dyżurów zawiera Regulamin Dyżurów (załącznik nr4)

10.  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczkach i imprezach krajoznawczo - turystycznych oraz zawodach sportowych i tzw. „zielonych szkołach” organizowanych przez szkołę i instytucje z nią współpracujące zgodnie z obowiązującymi w szkołach przepisami bhp.

1)  Zasady przebywania uczniów w zorganizowanych formach pozalekcyjnych znajdują się w Regulaminie Wycieczek(załącznik nr 5)

11.uchylono

§20

1.      Gimnazjum współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania i wychowania poprzez:

1)    informowanie o postępach w nauce i zachowaniu w trakcie zebrań z rodzicami;

2)    Poprzez udzielanie informacji w trakcie spotkań indywidualnych z nauczycielami w pierwszy poniedziałek miesiąca zgodnie z kalendarzem na dany rok.

3)    wysyłanie zawiadomień o grożących ich dzieciom ocenach niedostatecznych na pierwszy semestr;

4)    informowanie o przyznanych uczniom nagrodach i karach;

5)    umożliwienie rodzicom wglądu do każdej pracy klasowej, sprawdzianu;

6)    zapoznanie rodziców  ze statutem szkoły, z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, wewnątrzszkolnym systemem  oceniania, oraz innymi wewnątrzszkolnymi dokumentami

7)    informowanie  na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych z każdego przedmiotu  ( informacje umieszczone na szkolnej stronie WWW oraz w bibliotece)

8)    Przebieg spotkań z rodzicami wpisuje się w dzienniku lekcyjnym, a rodzice uczniów potwierdzają go własnoręcznym podpisem;

2.   Nauczyciele są zobowiązani do pisania każdej nieobecności ucznia na lekcji.

3.   Uczniowie mogą być zwolnieni z pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej ze względu na nieobecność nauczyciela, ale taką informacje mogą otrzymać dzień wcześniej. W danym dniu nieobecności nauczyciela muszą być zorganizowane zastępstwa.

4.   W szczególnych sytuacjach dyrektor szkoły może skrócić w danym dniu zajęcia lekcyjne, wydając przynajmniej trzy dni wcześniej odpowiednie zarządzenie, z którym zostają zapoznani uczniowie, nauczyciele  oraz  rodzice (za pomocą szkolnej strony www).

5.      W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum można zorganizować stołówkę

1)    ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie PG nr 3 oraz pracownicy

2)    odpłatność za obiady uczniów pokrywają rodzice bądź MOPS lub GOPS (dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej). Wysokość odpłatności za obiady ustala prowadzący stołówkę.

3)    Uczeń otrzymuje obiad na podstawie karty obiadowej

6.      Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczniów, którzy skończyli zajęcia dydaktyczne i wyszli z budynku szkolnego

 

§ 21.

1.   Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego i zaopiniowanego przez radę pedagogiczna gimnazjum.

2.   Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 22.

1.   Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne , na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum lub za jego zgoda poszczególnymi nauczycielami , a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 23

 

1.      W szkole obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

1)    program nauczania oraz podręcznik wybiera  nauczyciel (zespół nauczycieli) a następnie przedstawia  swoje propozycje dyrektorowi,

2)    Rada pedagogiczna opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, biorąc pod uwagę przystosowanie językowe i dydaktyczne podręczników do możliwości uczniów oraz wysoką jakość ich wykonania  umożliwiającą korzystanie z nich przez kilka lat.

3)    Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania na wniosek nauczyciela lub nauczycieli

4)    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym.

5)    Szczegółowe warunki i tryb dopuszczenia do użytku szkolnego programów i podręczników określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

               

§ 24

1.     Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.          Obowiązki wychowawcy:

1)      Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2)      Kierowanie pracą zespołu klasowego.

3)      Wyłonienie samorządu klasowego i nadzorowanie jego pracy.

4)      Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w czasie roku szkolnego

5)      Kształtowanie systemu wartości, wdrażanie do przestrzegania zasad etycznych zgodnie z ideami zawartymi w programie wychowawczym szkoły

6)      Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich

7)      Troska o właściwy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych

8)      Organizowanie życia kulturalnego klasy (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, imprezy klasowe np. andrzejki, mikołajki itp.)

9)      Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

10)    Analiza zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią oraz przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności uczniów – podejmowanie działań, mających na celu eliminację niepożądanych zachowań.

11)    Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu zapewnienia im odpowiednich, dostępnych form pomocy.

12)    Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa, rozstrzyganie ewentualnych sporów i konfliktów między nimi.

13)    Reprezentowanie interesów uczniów w sprawach trudnych wobec innych nauczycieli i na posiedzeniach rady pedagogicznej.

14)    Stała współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

15)    Informowanie rodziców na bieżąco o zachowaniu i postępach w nauce ich dzieci.

16)    Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3.     Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy należy dostosować do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

   

§ 25

1.     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na  oczekiwanie na odjazd autobusów lub czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów)  w szkole działa świetlica.

2.     W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 26.

3.    Cele i zadania świetlicy.

1)   Celem działalności świetlicy jest zapewnienie  młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej,  pomocy w nauce oraz stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2)   Do zadań świetlicy należy:

a)  Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej;

b) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

c) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

d) Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

e) Rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności;

f) Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczniów przebywających w świetlicy;

g) Obejmowanie opieką klas podczas godzin zastępstw doraźnych oraz tych uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii

  h) Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w zrozumieniu samego siebie;

i)  Kształtowanie postaw patriotycznych;

j) Budzenie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia;

k) Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.

4.     Tworzenie i wyposażenie świetlicy.

1)   W świetlicy tworzone są  grupy wychowawcze dzieci potrzebujących stałej opieki

2)   Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo - wychowawczej, a zwłaszcza:

a)   sprzęt audiowizualny wraz z taśmami;

b)   przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych;

3)   Ilość etatów w świetlicy ustala dyrektor szkoły

5.     Organizacja pracy świetlicy.

1)   Świetlica prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych corocznie przez dyrektora szkoły. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole określa dyrektor szkoły, przy przestrzeganiu zasad pięciu dni pracy nauczyciela w tygodniu.

2)   Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6.  Wychowankowie świetlicy.

1)   Świetlica szkolna obejmuje swą opieką wszystkich uczniów.

2)   Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy klas oraz świetlicy.

3)   Wychowawcy świetlicy monitorują uczęszczanie uczniów ( w szczególności dojeżdżających) na zajęcia świetlicowe i przekazują wnioski do wychowawcy.

7.      W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1)   roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

2)   wykaz dzieci przyjętych do świetlicy.

3)   sprawozdania z działalności świetlicy.

4)   dziennik zajęć.

8.     Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy oraz obowiązki wychowawców określa regulamin świetlicy (załącznik nr 6):

  

§ 26

 

1.   Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia  odpłatnego posiłku w stołówce szkolnej.

      1) uchylono

      2) uchylono

2.   Szczegółowe zasady działania stołówki szkolnej określa regulamin jej działania (załącznik nr 7); wysokość opłat za korzystanie z usług stołówki ustala prowadzący stołówkę.

3. Od dnia 01.01.2012 r. na terenie szkoły przestaje funkcjonować stołówka szkolna na dotychczasowych zasadach.

 

§ 27

 

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2.         Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)    gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)    korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;

3)    korzystanie z czytelni ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej);

4)    prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej.

3.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

4.      Obowiązki czytelników wobec biblioteki określa regulamin biblioteki (załącznik nr 1) i regulamin ICIM (załącznik nr 9).

5.      Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.      Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

7.      Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych pobierana jest kara pieniężna określona regulaminem biblioteki.

8.      Opłaty dokumentowane są w specjalnym zeszycie i pod koniec każdego semestru wpłacane na konto Rady Rodziców PG nr 3 w Bełchatowie.

9.      Pobierane są również opłaty za drukowanie materiałów przez uczniów zgodnie z Zarz. nr 4 Dyrektora PG 3 z dn. 01.10.2007 .

10. - Dodaje się punkt 10 o brzmieniu
 „ Biblioteka szkolna wypożycza nieodpłatnie podręczniki uczniom klas I od roku szkolnego 2015/2016. Wypożyczanie odbywa się według regulaminu wypożyczania podręczników 
w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie (załącznik nr  16 do statutu)

 

 

§ 28

 

I. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej:

1.       Biblioteka szkolna:

1)    służy realizacji procesu dydaktycznego szkoły

2)    rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą

3)    współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych

4)    przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek

5)    jest pracownią dydaktyczną w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami.

2.      Zadania i obowiązki nauczyciela-bibliotekarza:

1)    udostępnianie zbiorów na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych

2)    udzielanie informacji

3)    poradnictwo w doborze lektury

4)    prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa

5)    pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji .

6)    informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów

7)      prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

3.      Prace organizacyjno-techniczne:

1)    gromadzenie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, obowiązujących w szkole programów i możliwościami finansowymi szkoły

2)    ewidencja i opracowanie zbiorów

3)    selekcja zbiorów

4)    prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny,  katalogi, teczki tematyczne itp.)

5)    prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa semestralna i roczna)

6)    prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

7)    pobieranie opłat za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych i drukowanie materiałów

4.      Inne obowiązki i uprawnienia:

1)    odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów

2)    uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością

3)    współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami

4)    współpraca z Radą Rodziców

5)    współpraca z innymi bibliotekami.

 

§ 29

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, radą rodziców, innymi bibliotekami i uczniami.

1.       Dyrektor szkoły:

1)    sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną,

2)    zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,

3)    zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami,

4)    wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych, oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,

5)    zatwierdza regulamin biblioteki,

6)    zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli- bibliotekarzy,

7)    może wprowadzić biblioteczne karty obiegowe dla uczniów kończących szkołę.

2.      Nauczyciele i wychowawcy:

1)    współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzenia i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

2)    współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

3)    znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

4)    współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

5)    współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

3.      Rada Rodziców:

1)    współpracuje z biblioteką w zakresie zakupu lektur i nagród dla uczniów,

2)    biblioteka może otrzymywać dotację na swą działalność od Rady Rodziców.

4.      Współpraca z innymi bibliotekami:

1)    włączanie się w projekty organizowane przez inne biblioteki(konkursy, odczyty, wieczory literackie),

2)    uzgadnianie terminów lekcji bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

5.      Zasady współpracy z uczniami:

1)    biblioteka współpracuje z grupą łączników klasowych

 

§ 30

 

1.       Organizacja biblioteki:

1)    Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni wraz z ICIM ( Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

2)    Czas pracy biblioteki określa corocznie dyrektor szkoły zgodnie z potrzebami placówki

3)      Rodzaje zbiorów:

a)      wydawnictwa informacyjne i albumowe,

b)      programy i podręczniki szkolne,

c)      lektury do języka polskiego,

d)     wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej oraz literatury młodzieżowej,

e)      czasopisma dla młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety,

f)       podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciel,

g)      materiały audiowizualne.

4)    Pracownicy:

a)      w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele- bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)      zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków oraz w planie pracy.

5)    Finansowanie wydatków:

a)       podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,

b)       biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.

 

§ 31

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku.

2.      Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

3.      W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

1)   liczbę pracowników pedagogicznych szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3)   w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

4.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego gimnazjum dyrektor uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 32

 

1.      Szczegółowe zasady systemu oceniania określa Rada Pedagogiczna Gimnazjum oraz przekazuje do zaopiniowania Radzie Rodziców.

2.      System oceniania powinien być zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

 

 Wewnątrzszkolny  System Oceniania

 

§ 33

1.      Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
określa się z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia2007 r.(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

§ 34

1.         Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem, który:

1)    opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do standardów wymagań edukacyjnych

2)    precyzuje sposoby formułowania tych opinii w postaci stopni

3)    pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju, motywuje ich do dalszej pracy i do efektywnej samooceny

4)    dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

5)    umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej

6)    uświadamia uczniom rangę opanowania umiejętności kluczowych i ich wpływ na finalne stopnie z poszczególnych przedmiotów.

 

§ 35

1.         Ocenianiu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia

2)    zachowanie ucznia.


§ 36

1.         Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępach w tym zakresie

2)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju

3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

4)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


§ 37

1.        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2)    ustalania kryteriów oceniania zachowania

3)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej skali ocen

6)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8)    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły (WSO)

§ 38

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

4)    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

5)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6)    uczniowie po zapoznaniu się z regulaminem WSO  potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem.

§ 39

1.         Umiejętności priorytetowe w oparciu o Podstawę Programową:

1)    Umiejętność poprawnego i swobodnego pisania oraz czytania ze zrozumieniem tekstów w języku polskim.

2)    Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych niezbędnych w codziennym życiu.

3)    Umiejętność posługiwania się jednym językiem obcym w typowych sytuacjach życia codziennego

4)    Umiejętność posługiwania się komputerem.

5)    Umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

6)    Umiejętność asertywnego wyrażania opinii i obrony własnego stanowiska.


§ 40

1.       Ogólne zasady oceniania:

1)      Ocenianie w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie wyrażać się będzie w stopniach szkolnych w skali 1 do 6 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukcji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (...) z późn. zmianami.

2)      Dopuszcza się możliwość stawiania przy ocenach cząstkowych plusów i minusów z wyjątkiem oceny celującej, która jest stopniem pełnym.

3)      Oceny z zachowania ustala się w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

4)      Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie.

5)      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6)    Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie odnosząc się do kryteriów przedmiotowych informując ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępie w tym zakresie. Przekazuje uczniowi co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć oraz motywuje go do dalszej pracy.

7)      Ocena śródroczna (roczna) nie może być średnią wszystkich ocen cząstkowych, a stanowi tzw. średnią ważoną ( za wyjątkiem takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne i artystyczne)

8)      Nauczyciel wszystkie prace klasowe, testy i sprawdziany udostępnia do wglądu uczniowi lub jego rodzicowi, opiekunowi prawnemu na terenie szkoły, w czasie godzin pracy szkoły. Dokumentacja przechowywana jest do końca sierpnia każdego roku.

 

9)      Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić (dyrektor szkoły organizuje spotkanie nauczyciela z rodzicem i uczniem w celu przedstawienia dokumentacji przebiegu nauczania i uzasadnienia oceny).

10)  Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej oraz posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

11)    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, zajęć technicznych i artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

12)    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz technologii informacyjnej.

a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii wydanej przez lekarza wskazującej rodzaj ćwiczeń i na jaki okres. Uczeń ten uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.

13)    Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowanie fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

14)    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, „zwolniona”.

15)    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, wlicza się do średniej także oceny śródroczne i roczne uzyskane z tych zajęć

16)    Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

17)    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 41

1.       Wykaz aktywności podlegających ocenie:

1)      prace pisemne , domowe i klasowe, sprawdziany, testy kompetencji, egzaminy próbne

2)      wypowiedzi ustne

3)      praca w grupach

4)      projekty zrealizowane w szkole

5)      udział w konkursach przedmiotowych , sportowych i innych

6)      wytwory manualne

7)      prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń

8)      aktywność w czasie lekcji

9)      testy umiejętności sportowych

10)    recytacje, dramy, inscenizacje

11)    czytanie

12)    posługiwanie się różnymi źródłami informacji

13)    praca  i aktywność na zajęciach pozalekcyjnych.

 

§ 42

1.       Wystawianie stopni bieżących:

1)      Oceny bieżące powinny być wystawiane systematycznie.

2)      Ocenę śródroczną i roczną można wystawić na podstawie minimum 4 ocen bieżących (w przypadku zajęć dydaktycznych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo)

3)      Wśród ocen bieżących muszą się znajdować minimum 3 oceny ze sprawdzianów i prac klasowych, a przy jednej godzinie danych zajęć edukacyjnych w tygodniu - minimum 2 oceny (z wyjątkiem przedmiotów artystycznych).

4)      Prace klasowe i sprawdziany powinny być zapowiadane obowiązkowo z tygodniowym wyprzedzeniem, a oddawane w ciągu 2 tygodni.

5)      Uczeń musi być poinformowany, jaki zakres materiału obejmować będzie sprawdzian (praca klasowa, test).

6.       Uczeń może mieć najwyżej trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

7)      Kartkówka to forma bieżącej kontroli wiadomości obejmująca zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów, a przy jednej godzinie tygodniowo - z 2 ostatnich lekcji. Stosowanie tej formy kontroli nie wymaga uprzedzania uczniów.

8)      Jeżeli uczeń ściąga w trakcie kartkówki lub pracy klasowej (sprawdzianu, testu), to przy pierwszej takiej próbie otrzymuje ustne upomnienie, przy drugiej, ocenę niedostateczną.

9)      Jeżeli nauczyciel przyłapie ucznia na ściąganiu pracy domowej, zabiera mu zeszyt, oddaje nauczycielowi przedmiotu, a ten wystawia uczniowi ocenę niedostateczną.

10)    Praca domowa jest stosowana w celu wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności i podlega ocenie.

11)    Brak odrobionej pracy domowej lub nieprzygotowanie do lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją nauczycielowi.

12)    Dopuszcza się, by uczeń nie odrobił pracy domowej lub był nie przygotowany do lekcji:

a)   jeden raz w semestrze przy przedmiotach realizowanych w ciągu jednej godziny tygodniowo

b)   dwa razy w semestrze przy przedmiotach realizowanych w ciągu dwóch i więcej godzin tygodniowo.

13)    Jeżeli uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji (nieodrobienie pracy domowej) dopiero wtedy, gdy jest pytany, otrzymuje ocenę niedostateczną.

14)    Brak zeszytu przedmiotowego w sytuacji, gdy zadana była praca domowa pisemna, traktować się będzie jako brak pracy domowej.

15)    Prace domowe ucznia są oceniane na bieżąco i systematycznie.

16)    Każdą aktywność w czasie lekcji oceniać się będzie plusem, brak aktywności - minusem.

17)    Pięć plusów jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą, pięć minusów to ocena niedostateczna.

§ 43

 

1.       Poprawa stopni cząstkowych:

1)    Poprawie podlegają oceny niedostateczne ze sprawdzianów i prac klasowych.

2)    Poprawa, o której mowa wyżej, jest dobrowolna.

3)    Poprawy może dokonać uczeń w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania oceny.

4)    Poprawy danej pracy klasowej, sprawdzianu może uczeń dokonać tylko jeden raz.

5)    Poprawa odbywa się w czasie wolnym ucznia i nauczyciela.

6)    Jeżeli uczeń z poprawy otrzyma również ocenę niedostateczną, ocena ta jest także wpisywana do dziennika.

7)    Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w ciągu 2 tygodni od daty powrotu do szkoły. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu nie otrzymuje oceny, lecz przy klasyfikacji półrocznej lub rocznej przy obliczaniu średniej ważonej uwzględnia się wartość 0 o wadze 5.

8)    Nie przewiduje się poprawy ocen z prac domowych i kartkówek.

9)    Nie przewiduje się na koniec semestrów sprawdzianów końcowych, zaliczeniowych itp.


§ 44

 

1.       Ogólne wymaganie edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:

1)    Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a)   Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć edukacyjnych danej klasy

b)   Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

c)   Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych z zakresu programu zajęć edukacyjnych danej klasy

d)   Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danych zajęć edukacyjnych

e)   Bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i osiąga w nich I, II lub III lokatę począwszy od eliminacji szkolnych.

2)    Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

a)   Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem zajęć edukacyjnych danej klasy

b)   Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami

c)   Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania

d)   Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

e)   Wykazuje duże zainteresowanie wiedzą danych zajęć edukacyjnych

f)   Systematycznie pracuje na lekcjach i w domu

3)    Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a)   Opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie przekraczającym podstawę programową

b)   Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

c)   Wykazuje się systematycznością i pracowitością w zdobywaniu wiedzy.

4)    Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a)   Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie podstawowym

b)   Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)    Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

a)   Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki

b)   Rozwiązuje (wykonuje) pod kierunkiem nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)    Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

a)   Nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych (określonych podstawą programową) do kontynuowania danych zajęć edukacyjnych

b)   Nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (podstawowym) stopniu trudności

c)   Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych.

 

§ 45

Klasyfikacja uczniów:

1.    Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest średnia ważona (za wyjątkiem takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne i artystyczne).Średnia ważona jest ilorazem sumy średnich arytmetycznych poszczególnych form aktywności mnożonych przez  wagę i sumy wag.

 

 

WZÓR USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ

 

Suma iloczynów średnich arytmetycznych mnożonych przez wagę

ŚREDNIA WAŻONA = -------------------------------------------------------------------------

Suma wag

 Dokonuje się następującej zmiany w tabeli:

projekty, egzaminy próbne i testy kompetencji - formy aktywności uczniowskiej dotychczas uwzględniane z wagą 4 otrzymują wagę 3.

 

FORMY AKTYWNOŚCI

 WAGA   

Szczególne osiągnięcia
(za zajęcie minimum I,II lub III miejsca na szczeblu miejskim)

6

Prace klasowe
Testy
Sprawdziany

Udział w konkursach przedmiotowych

nie zgłoszenie się na sprawdzian lub pracę klasową

w wyznaczonym terminie (wartość 0)

5

próbne egzaminy gimnazjalne

testy kompetencji

projekty

Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Recytacje

3

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach
Aktywność na lekcji
Praca na zajęciach  pozalekcyjnych
Praca domowa
Przygotowanie do lekcji

2

Wytwory manualne

1

 

Przy  zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

 

ocena

6

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

wartość

6

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

 1)  Ocena w I semestrze jest liczbą całkowitą otrzymaną w wyniku przybliżenia średniej ważonej ocen uzyskanych w danym półroczu zgodnie z obowiązującymi przedziałami.

5,31 – 6,00    celujący 
4,51 – 5,30    bardzo dobry
3,51 – 4,50    dobry
2,51 – 3,50    dostateczny
1,6 – 2,50      dopuszczający
1,00 – 1,59    niedostateczny

2)   Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz średniej ważonej za I semestr liczonej w II semestrze z wagą 6.

3)    Uczeń, który brał udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał znaczące sukcesy może otrzymać ocenę celującą śródroczną lub końcoworoczną 
gdy jego średnia ważona nie jest niższa od 4,51.

2.      Klasyfikacja śródroczna:

1)    Klasyfikacja śródroczna polega na  okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia  oraz ustaleniu śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2)    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu nauczania opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny z zachowania.

3)    Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

·         stopień celujący - 6

·         stopień bardzo dobry - 5

·         stopień dobry - 4

·         stopień dostateczny - 3

·         stopień dopuszczający - 2

·         stopień niedostateczny – 1

Przyjmuje się, że negatywną oceną jest stopień niedostateczny-1,  pozostałe oceny uznaje się za pozytywne.

4)      Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały dla niego ustalone oceny śródroczne ze wszystkich zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem tych, z których został on zwolniony.

5)      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia mu ocen śródrocznych z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach.

6)      Raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu (bądź lutym), przeprowadza się śródroczną klasyfikację (termin śródrocznego klasyfikacyjnego zebrania plenarnego ustala się corocznie w kalendarzu szkolnym zatwierdzonym przez radę pedagogiczną).

7)      Z kalendarzem szkolnym wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców do końca września każdego roku szkolnego.

8)      Śródroczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.

9)      Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nauczyciele wystawiają przynajmniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej. W takim samym terminie wychowawca klasy wystawia śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.

10)    Na miesiąc przed plenarnym śródrocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej rodzice(prawni opiekunowie) uzyskują informację o przewidywanych śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w następujący sposób:

a)      wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie uczniów o przewidywanych śródrocznych, klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych na podstawie informacji od nauczycieli uczących danych przedmiotów (oceny niedostateczne nauczyciele wystawiają ołówkiem w dzienniku lekcyjnym). Uczniowie własnym podpisem potwierdzają zobowiązanie do przekazania w/w informacji rodzicom (prawnym opiekunom)

b)      informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych rodzice (prawni opiekunowie) mogą również uzyskać podczas pierwszego poniedziałku w miesiącu grudniu.

11)    Na tydzień przed planowanym śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice bądź prawni opiekunowie ucznia mogą złożyć do dyrektora szkoły podanie z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego.

12)    Dyrektor powołuje komisję klasyfikacyjną i ustala termin egzaminu.

13)    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

3.      Klasyfikacja roczna:

1)         Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w obowiązującym rozporządzeniu.

2)         Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu nauczania opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny z zachowania.

3)         Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4)         Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a)   stopień celujący – 6

b)   stopień bardzo dobry – 5

c)   stopień dobry – 4

d)   stopień dostateczny – 3

e)   stopień dopuszczający – 2

f)   stopień niedostateczny - 1

5)         Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały dla niego ustalone oceny roczne ze wszystkich zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem tych, z których został on zwolniony

6)         Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia mu ocen rocznych z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach

7)         Termin rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej wynika z kalendarza szkolnego( jest to trzeci lub czwarty tydzień czerwca w zależności od terminu ferii letnich)

8)         Z kalendarzem szkolnym wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców do końca września każdego roku szkolnego

9.            Roczne  i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne

10)       Roczne  i śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych  zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne

11)       Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

12)       Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz średniej za I semestr liczonej w II semestrze z wagą 6.

13)       Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować ustnie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a wychowawca klasy poinformować ustnie uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania oraz zobowiązany jest przygotować na piśmie informację dla rodziców zawierającą przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczniowie własnym podpisem potwierdzają zobowiązanie do przekazania informacji rodzicom. W sytuacji nieobecności ucznia rodzic zobowiązany jest do osobistego odbioru pisemnej informacji o przewidywanych ocenach od wychowawcy klasy..

14)       Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15)     Podstawą wystawienia śródrocznej i rocznej oceny  klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, techniki oraz zajęć technicznych nie jest średnia ważona wszystkich ocen  cząstkowych uzyskanych przez ucznia  z danego przedmiotu, lecz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 46

 

1.      Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1)      Uczeń lub jego rodzice mają prawo do ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana przez nauczyciela z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych

2)      Prawo ubiegania się o podwyższenie oceny przysługuje uczniowi w formie sprawdzianu

3)      Sprawdzian przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

4)      Sprawdzian przeprowadza się najpóźniej w dniu posiedzenia rady pedagogicznej

5)      Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu, który prowadzi dane zajęcia, on też przygotowuje zestawy zadań na ocenę, o którą ubiega się uczeń, oraz określa kryteria zaliczenia sprawdzianu

6)      Rodzic może uczestniczyć w sprawdzianie swojego dziecka

7)      Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z pracy w sprawdzianie na własna prośbę lub w uzasadnionych przypadkach na prośbę ucznia lub jego rodziców skierowaną do dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela tego samego przedmiotu (jeżeli jest to nauczyciel innej szkoły, dokonuje tego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły)

8)      Sprawdzian przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, elementów informatyki, wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych

9)      W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu nauczyciel podwyższa ocenę, a w przypadku negatywnego wyniku pozostawia ocenę ustaloną wcześniej

10)    Z przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel sporządza protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia, i stanowi on dokument kancelarii szkolnej

11)   Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

12)    Od ustalonego przez nauczyciela stopnia odwołanie nie przysługuje.


§ 47

 

1.      Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z przepisami prawa:

1)       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

2)    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)     przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych

b)     termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3)    W skład komisji wchodzą:

a)         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

b)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c)         dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne

4)    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5)    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)        skład komisji,

b)        termin sprawdzianu

c)        zadania sprawdzające

d)       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

6)    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7)    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8)    W/w przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 48

 

1.         Ocenianie zachowania.

1)   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2)   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia przede wszystkim:

a)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b)     postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej

e)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

g)     okazywanie szacunku innym osobom.

3)   Zgodnie z kalendarzem szkolnym klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się dwukrotnie w ciągu roku.

4)   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5)   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:

a)     nauczycieli ( nauczyciele na specjalnie przygotowanych kartach wpisują propozycje swoich ocen z zachowania uwzględniając zapisy zawarte w zeszycie pochwał i uwag uczniów)

b)    uczniów danej klasy ( uczniowie znając kryteria oceniania na poszczególne oceny, wypisują na kartkach propozycje ocen dla kolegów)

c)     samego ucznia ( funkcjonuje tzw. samoocena ucznia. Uczeń na kartce wypisuje swoje mocne i słabe strony)

6)   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a)     wzorowe

b)    bardzo dobre

c)     dobre

d)    poprawne

e)     nieodpowiednie

f)     naganne.

7)   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem § 48 ust. 1 punkt 9) .

.

8)   Oceny z zachowania nie ustala się:

a)    gdy uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą

b)   gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego

9)   uchylono

 

 

§ 49

 

1.      Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

1)       Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie od proponowanej klasyfikacyjnej oceny zachowania w formie pisemnej do dyrektora szkoły, uzasadniając swe stanowisko. Podanie takie powinno być złożone w sekretariacie szkoły nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, która opiniuje taki wniosek

2)       Uczeń może poprawić ocenę z zachowania tylko o jeden stopień

3)       Uczniowi, który otrzymał ocenę naganną, nie przysługuje możliwość poprawy oceny z zachowania

4)       Uczniowi, który ma ocenę nieodpowiednią z zachowania i otrzymał jednorazowo - 30 pkt. za kradzież, pobicie, konflikt z prawem, posiadanie środków odurzających itp., nie przysługuje możliwość poprawy oceny

5)       W pozostałych przypadkach dla uczniów z ocenami nieodpowiednimi (bez zastrzeżeń z p. 4), poprawnymi, dobrymi, bardzo dobrymi istnieje możliwość poprawy oceny z zachowania. Uczniowie ci, bądź ich rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do złożenia do dyrektora szkoły pisemnego odwołania

6)       Dyrektor powołuje komisję w składzie:

a)   Dyrektor (wicedyrektor) szkoły

b)   Pedagog szkolny

c)   Wychowawca

d)  Przedstawiciel SU.

7)       Komisja ponownie analizuje punkty, jakie uczeń otrzymał na podstawie regulaminu wystawiania ocen z zachowania i ustala zakres dodatkowych zadań na

 

          rzecz szkoły, które uczeń ma wykonać w celu poprawienia oceny z zachowania. Komisja sporządza protokół, a wychowawca klasy po wykonaniu zadania przez ucznia podwyższa ocenę lub nie

8)       Ocena wystawiona przez wychowawcę po odwołaniu nie podlega zmianie.


§ 50

 

1.      Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami prawa.

1)    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa    dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2)   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)   W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

b)      wychowawca klasy

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia     edukacyjne w danej klasie

d)     pedagog

e)      psycholog

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego

g)      przedstawiciel rady rodziców.

4)   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności (w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania) :

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

 

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 51

 

1.       Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

1)   Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2)   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3)   Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4)   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)     realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

b)    uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5)   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.1.4 lit. b , nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne,  wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6)   Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  nie ustala się także oceny zachowania.

7)   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8)Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10) Egzaminu klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu  klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i potwierdza się go wpisem w dzienniku lekcyjnym.

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1.4 lit. b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)    nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

15) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)     imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;

b)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne

d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

16) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17) Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym). Dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów, arkusz ocen ucznia są udostępniane przez dyrektora szkoły w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

18) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

19) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

20) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 52

 

1.       Promowanie uczniów.

1)       Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2)       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3)       Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

4)       Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

5)       Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1 , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem paragrafu 52 ust 1 pkt 6.

6)       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 


§ 53

 

1.       Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

1)   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2)   Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3)   Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły  do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

4)   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5)   Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tymże powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6)   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)   skład komisji;

b)   termin egzaminu poprawkowego;

c)   pytania egzaminacyjne;

d)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8)   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9)   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 


§ 54

 

1.      Warunki ukończenia gimnazjum

1)          Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  z zastrzeżeniem § 48 ust 1 pkt 9 oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.

2)          O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami)

3)          Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego

4)          W  szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, dyrektor okręgowej komisji, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 55

 

1.         Informowanie rodziców o ocenach ich dzieci i wymaganiach programowych.

1)      Informacje o wymaganiach programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przedmiotowe systemy oceniania są udostępniane rodzicom i uczniom na stronie internetowej, a zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania są przekazywane przez wychowawców na pierwszym zebraniu we wrześniu, oraz są dostępne na szkolnej stronie internetowej i w bibliotece szkolnej

2)      Informacje o postępach uczniów i ich zachowaniu udzielane są w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami w pierwszy poniedziałek miesiąca zgodnie z kalendarzem szkolnym na dany rok.

3)      Na miesiąc przed plenarnym śródrocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej rodzice(prawni opiekunowie) uzyskują informację o przewidywanych śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w następujący sposób:

a)      wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie uczniów o przewidywanych śródrocznych, klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych na podstawie informacji od nauczycieli uczących danych przedmiotów (oceny niedostateczne nauczyciele wystawiają ołówkiem w dzienniku lekcyjnym). Uczniowie własnym podpisem potwierdzają zobowiązanie do przekazania w/w informacji rodzicom (prawnym opiekunom)

b)      informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych rodzice (prawni opiekunowie) mogą również uzyskać podczas pierwszego poniedziałku w miesiącu grudniu.

4)      Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować ustnie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a wychowawca klasy poinformować ustnie uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania oraz zobowiązany jest przygotować na piśmie informację dla rodziców zawierającą przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczniowie własnym podpisem potwierdzają zobowiązanie do przekazania informacji rodzicom. W sytuacji nieobecności ucznia rodzic zobowiązany jest do osobistego odbioru pisemnej informacji o przewidywanych ocenach od wychowawcy klasy

5)      Rodzice (prawni opiekunowie) maja również możliwość wglądu i podpisania każdej pracy klasowej, sprawdzianu i testu u nauczyciela danego przedmiotu

6)      Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.


§ 56

 

1.      Nagrody za wyniki w nauce

1)   Najwyższa nagrodą w szkole jest odznaka „ Złotej Sowy”

a)         Odznakę te otrzymują absolwenci gimnazjum.

b)         Odznakę otrzymuje uczeń, który zarówno na koniec semestru, jak i koniec roku ma oceny bardzo dobre i celujące oraz wzorowe zachowanie.

c)         Rodzice uczniów nagrodzonych „ Złotą Sową” otrzymują list gratulacyjny.

d)        Fotografie absolwentów nagrodzonych „ Złotą Sową” umieszczone są w szkole w specjalnej gablocie.

2)   Uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku średnią ocen 4,75 i powyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymują:

a)      nagrody książkowe,

b)      świadectwo z wyróżnieniem,

3)   Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują nagrody książkowe.

4)   Za wybitne osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują: dyplomy, puchary.

5)   Zwycięzcy konkursów szkolnych nagradzani są:

a)      publiczną pochwałą dyrektora szkoły,

b)      dyplomem lub nagrodą książkową.

6)   Zwycięzcy konkursów pozaszkolnych nagradzani są publiczną pochwałą dyrektora szkoły oraz dyplomem bądź nagrodą książkową.

a)      Nagrodą jest również umieszczenie na tablicach informacyjnych i stronie internetowej nazwisk uczniów, którzy:

b)      zwyciężyli w konkursach szkolnych i miejskich,

c)      zostali finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych,

d)     zdobyli mistrzostwo w różnych dziedzinach sportu.

 

§ 57

 

1.      Postanowienia końcowe.

1)       Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

2)       Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

3)       Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom.

4)       Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

5)       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6)       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7)       Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

8)       W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, ‘zwolniona”.

9)       Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

10)     W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „ zwolniony”, „zwolniona”.

11)     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12)     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

13)     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

14)     Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce w następujących formach:

a)   dodatkowego wyjaśnienia przez nauczyciela niezrozumiałych zagadnień, które były omawiane na lekcji;

b)   w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o udzielenie szczegółowych wskazówek oraz wyznaczenie czasu potrzebnego na uzupełnienie wiadomości;

c)   uczestnictwa w zespołach wyrównawczych

d)   korzystanie z porad i wskazówek pedagoga szkolnego na temat skutecznych form uczenia się oraz indywidualnych konsultacji w zakresie pomocy w nauce.

 

§ 58

 

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA

 

1.      Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów kredytowych. Zachowanie ucznia ocenia się punktami dodatnimi i ujemnymi w następujących kategoriach.

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

2.      Punkty dodatnie uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

1)      nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności +10 pkt jednorazowo w każdym semestrze

2)      nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień +10 pkt jednorazowo w każdym semestrze

3)      w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uzyskuje maksymalne wyniki w nauce +10 pkt jednorazowo w każdym semestrze

4)      uchyla się treść punktu 4

5)      bierze udział w akademiach szkolnych, pomaga w ich przygotowywaniu +20 punktów każdorazowo

6)      piecze ciasta na klasowe i szkolne imprezy +20 punktów każdorazowo

7)      jego rodzic bądź rodzice biorą udział w szkolnych uroczystościach, forum dyskusyjnym +20 każdorazowo

8)      Bierze udział w różnych akcjach charytatywnych, społecznych +10 punktów każdorazowo

9)      pracuje czynnie w wolontariacie +20 punktów jednorazowo w semestrze

10)    promuje szkołę w środowisku lokalnym +20 punktów każdorazowo

11)    rozwija własne zdolności i zainteresowania uczestnicząc obowiązkowo w minimum jednym rodzaju zajęć pozalekcyjnych ( wyrównawczych lub kołach zainteresowań ) + 20 punktów jednorazowo w semestrze lub uczestnicząc dobrowolnie w innych szkolnych lub pozaszkolnych (udokumentowanych) zajęciach pozalekcyjnych + 10 punktów jednorazowo w semestrze.

12)    rzetelnie pracuje w samorządzie klasowym, pełni funkcje łącznika w bibliotece szkolnej +10 punktów jednorazowo w semestrze

13)    pracuje w samorządzie szkolnym (punkty otrzymywane są zgodnie z regulaminem Samorządu Szkolnego i wpisują je opiekunowie samorządu)

14)    zawsze szanuje godność własną i innych osób, pracę swoją i innych, nie okazuje pogardy, nie jest złośliwy, nie wyśmiewa nikogo oraz nie obmawia +20 punktów jednorazowo w semestrze (dotyczy uczniów, którzy w ciągu całego semestru nie otrzymali uwag z powodu złego zachowania)

15)    swoją postawą zachęca innych do zdrowego trybu życia +10 punktów jednorazowo w semestrze

16)    zawsze nosił obuwie zmienne +5 pkt jednorazowo w każdym semestrze

17)    uchyla się treść punktu

 18)    bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

           - etap szkolny +15 punktów każdorazowo
           - etap gminny (miejski) +20 punktów każdorazowo
           - etap powiatowy ( rejonowy) +30 punktów każdorazowo
           - etap wojewódzki +50 punktów każdorazowo

Punktacji i wpisu do zeszytu uwag i pochwał dokonują nauczyciele przygotowujący uczniów do olimpiad, konkursów przedmiotowych.

20)     bierze udział w zawodach sportowych:

a)   etap szkolny +15 punktów każdorazowo

b)   etap gminny (miejski) +20 punktów każdorazowo

c)   etap powiatowy +30 punktów każdorazowo

d)   etap rejonowy +40 punktów każdorazowo

e)   etap wojewódzki +50 punktów każdorazowo

Punktacji i wpisu do zeszytu uwag i pochwał dokonują nauczyciele przygotowujący uczniów do zawodów sportowych

21)    bierze udział w inny konkursach (zbiórka makulatury, baterii itp.) od +5 do + 40 punktów jednorazowo w semestrze – szczegółowe kryteria przyznawania punktów ustalają organizatorzy konkursu).

       22)   ofiarował na rzecz biblioteki książkę od +5 do +15 punktów każdorazowo

 

3.      Punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

1)     posiada godziny lub spóźnienia nieusprawiedliwione; -3 punkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę; -1 za każde nieusprawiedliwione spóźnienie (usprawiedliwienia nieobecności uczniów wychowawcy powinni przyjmować tylko w ciągu jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły na specjalnym druku). Samowolne opuszczenie lekcji przez ucznia traktowane będzie jako wagary i nie podlega usprawiedliwieniu

2)      uchylono

3)      nie posiada obuwia zmiennego -1 punkt za każdy dzień

4)      uchyla się treść punktu 4

5)      nie uczestniczył systematycznie w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych uzyskując ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności –20 punktów jednorazowo w danym semestrze.

6)      uchylono

7)      nie oddał w terminie książki do biblioteki, informacji zwrotnych od rodziców, sprawdzianu itp. -5 punktów każdorazowo

8)      niszczy mienie społeczne lub własność prywatną od -5 do -20 punktów każdorazowo

9.       zostało mu udowodnione mówienie nieprawdy -10 punktów każdorazowo

10)    nie wywiązał się z podjętego zobowiązania -10 punktów każdorazowo

11)    podrobił podpis rodzica pod usprawiedliwieniem lub innym dokumentem -20 punktów każdorazowo

12)    wyłudzał pieniądze -30 punktów każdorazowo

13)    dokonał na terenie szkoły kradzieży -30 punktów każdorazowo

14)    niewłaściwie zachowuje się podczas różnych uroczystości szkolnych oraz organizowanych występów, koncertów muzycznych, wycieczek, wyjść do kina itp. -10 punktów każdorazowo

15)    wulgarnie wysławia się, stosuje obraźliwe słownictwo w kontaktach z rówieśnikami, okazuje pogardę, wyśmiewa, obmawia -10 punktów każdorazowo

16)    arogancko i agresywnie zachowuje się wobec pracowników szkoły -30 punktów każdorazowo

17)    niebezpiecznie zachowuje się podczas pobytu w szkole (biega po korytarzach, podstawia kolegom nogi, popycha innych, rzuca przedmiotami) oraz podczas schodzenia do szatni -5 punktów każdorazowo

18)    pali papierosy -30 punktów każdorazowo, a w przypadku ponownego stwierdzenia, że uczeń palił papierosy o zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiona Straż Miejska

19)    pije alkohol -30 punktów każdorazowo

20)    używa środków odurzających -30 punktów każdorazowo

21)    stosuje przemoc fizyczną – pobicia bójki, uszkodzenia ciała oceniamy punktami od -10 do -30

22.   przeszkadza na lekcjach -5 punktów każdorazowo

23)    nie wykonuje poleceń nauczyciela -5 punktów każdorazowo

24)    pluje, zaśmieca otoczenie -5 punktów każdorazowo

25)    źle zachowuje się w bibliotece, na stołówce szkolnej, w świetlicy itp. -5 punktów każdorazowo

26)    korzysta z telefonów komórkowych, mp3, mp4 i innych urządzeń multimedialnych w czasie zajęć  lekcyjnych lub gdy korzystając z nich narusza dobro osobiste innych ludzi -30 punktów każdorazowo po uprzednim upomnieniu ucznia.

27)    Celowo zrezygnuje z wcześniej zadeklarowanego uczestnictwa w zawodach sportowych i konkursach –20 punktów każdorazowo

4.      Ustalenia końcowe:

1)    Powyższy regulamin pozwala każdemu uczniowi na bieżąco kontrolowanie przewidywanej oceny z zachowania.

2)    Wychowawcy zobowiązani są do informowania uczniów o uzyskanych punktach ujemnych i dodatnich.

3)    Punkty uzyskane przez ucznia sumuje się raz w semestrze i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:

 

Łączna liczba punktów

Ocena całościowa

201 pkt. i więcej

Zachowanie wzorowe

161 - 200 pkt.

Zachowanie bardzo dobre

121 pkt. - 160 pkt.

Zachowanie dobre

61 pkt. - 120 pkt.

Zachowanie poprawne

0 pkt.- 60 pkt.

Zachowanie nieodpowiednie

poniżej 0 pkt.

Zachowanie naganne

 

4)    Uczeń, , który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły (czyli minimum 100 punktów ujemnych), nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż poprawna. Uczeń taki zobowiązany jest zaprowadzić zeszyt, w którym nauczyciele na bieżąco będą odnotowywali jego zachowanie. Zeszyt uczeń zobowiązany jest nosić do momentu znaczącej poprawy zachowania (o jego zaprowadzeniu lub zniesieniu decyduje wychowawca).

5)    Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy (czyli minimum –50 punktów), nie może mieć z zachowania oceny wzorowej.

6)    Uczniowie klas drugich w II semestrze zobowiązani są do wykonania projektu edukacyjnego. Wysiłek i wkład pracy włożony w realizację projektu jest nagradzany punktami dodatnimi z zachowania , zgodnie z poniższą skalą:

a)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę celującą, podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, otrzymuje 25 pkt. dodatnich

b)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę bardzo dobrą, pełnił aktywna rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu, otrzymuje 20 pkt. dodatnich

c)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę dobrą, prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu, otrzymuje 15 pkt. dodatnich

d)     Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę dostateczną, wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole , otrzymuje 10 pkt. dodatnich

e)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę dopuszczającą , często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespól harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego, otrzymuje 5 pkt. dodatnich

f)       Uczeń , który otrzymał z projektu ocenę niedostateczną, gdyż nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna, otrzymuje 25 pkt. ujemnych

7)      Uczeń, który  nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, nie może w II semestrze  klasy trzeciej mieć oceny z zachowania wyższej niż dobra.

8)      Uzyskana roczna liczba punktów z zachowania uczniów klas trzecich, wynikająca ze średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w I i II semestrze, przeliczana jest zgodnie z tabela zawartą w punkcie 4.3.

9)      Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o obniżeniu uczniowi oceny z zachowania do nagannej, jeśli uczeń:

a)  ma notoryczny konflikt z prawem

b)  spożywa alkohol lub używa środków odurzających

c)  dopuścił się pobicia, w wyniku którego doszło do obrażeń ciała

d) dokonał kradzieży mienia osobistego lub szkolnego

10)    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy uwzględnić opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11)    Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie wpisów do zeszytu uwag i pochwał oraz własnej dokumentacji, którą stanowią:

a)   arkusz zbiorczy jako arkusz konsultacyjny dla uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły jeśli zachodzi potrzeba konsultowania z nimi ocen zachowania poszczególnych uczniów, a także jako arkusz informacyjny dla rodziców

b)   arkusz samooceny każdego ucznia

c)   arkusze oceny uczniów z danej klasy.    

d)      Arkusz zawierający opinie nauczycieli wszystkich przedmiotów wyrażone w przyznanych przez nich punktach według następującej skali:

6p.- ocena wzorowa

5p. – ocena bardzo dobra

4p. - ocena dobra

3p. - ocena poprawna

1p. – ocena nieodpowiednia

0p. – ocena naganna

Średnia arytmetyczna przyznanych punktów jest podstawą do przydzielenia uczniom dodatkowych punktów dodatnich lub ujemnych według następujących zasad:

średnia  5,5 – 6,0    30p.

średnia 4,5 – 5,4     20p.

średnia 3,5 – 4,4     10p.

średnia 2,5 – 3,4      5p.

średnia 1,0 – 2,4     -20p.

średnia poniżej 1,0  -30p.

 

12)    W sytuacjach rażącego naruszenia przez ucznia zasad BHP lub norm życia społecznego wychowawca może obniżyć proponowaną ocenę z zachowania po uprzednim pisemnym powiadomieniu o zaistniałym fakcie rodziców (opiekunów) ucznia.

13)    Roczną ocenę z zachowania wychowawca wystawia na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w poszczególnych semestrach.

14)    Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.

15)    Szczegółowy wykaz rodzaju kar zawiera Statut Szkoły oraz Program Wychowawczy Szkoły (pkt 4)

16)    Zbiorczy arkusz ocen z zachowania:

17)    W II semestrze uczniowie otrzymują dodatkowe bonusy w postaci zwiększonej liczby punktów kredytowych według następującego wzoru:

          - za zachowanie wzorowe w I semestrze uczeń otrzymuje dodatkowo +30 punktów kredytowych w II semestrze

          - za zachowanie bardzo dobre w I semestrze uczeń otrzymuje dodatkowo +20 punktów kredytowych w II semestrze

          - za zachowanie dobre w I semestrze uczeń otrzymuje dodatkowo +10 punktów kredytowych w II semestrze

          - za zachowanie naganne, nieodpowiednie i poprawne w I semestrze uczeń nie otrzymuje dodatkowych punktów kredytowych w II semestrze  

18)   O ostatecznej ocenie z zachowania  decyduje wychowawca uwzględniając wkład pracy ucznia,  jego zaangażowanie w prace szkoły, oraz biorąc pod uwagę oceny proponowane przez nauczycieli i opinie innych pracowników szkoły. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć oceną  z zachowania.

19) uchyla się treść punktu 19

 

 

ZBIORCZY ARKUSZ OCEN Z ZACHOWANIA ZA SEMESTR I i II

 

KLASA...............                              WYCHOWAWCA...................................................

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Punkty ujemne

Punkty dodatnie

Razem punktów

Ocena

1.

..............

...

...

...

...

2.

..............

...

...

...

...

3.

..............

...

...

...

...

4.

..............

...

...

...

...

5.

..............

...

...

...

...

6.

..............

...

...

...

...

7.

..............

...

...

...

...

8.

..............

...

...

...

...

9.

..............

...

...

...

...

10.

..............

...

...

...

...

11.

..............

...

...

...

...

12.

..............

...

...

...

...

13.

..............

...

...

...

...

14.

..............

...

...

...

...

15.

..............

...

...

...

...

16.

..............

...

...

...

...

17.

..............

...

...

...

...

18.

..............

...

...

...

...

19.

..............

...

...

...

...

20.

..............

...

...

...

...

21.

..............

...

...

...

...

22.

..............

...

...

...

...

23.

..............

...

...

...

...

24.

..............

...

...

...

...

25.

..............

...

...

...

...

26.

..............

...

...

...

...

27.

..............

...

...

...

...

28.

..............

...

...

...

...

29.

..............

...

...

...

...


ZBIORCZY ARKUSZ OCEN Z ZACHOWANIA – OCENA KOŃCOWOROCZNA

KLASA........                                            WYCHOWAWCA………………………………..

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Punkty za semestr I

Punkty za semestr II

Średnia arytmetyczna punktów

Ocena

roczna

1.

..............

...

...................

.................

..........

2.

..............

...

...................

.................

..........

3.

..............

...

...................

.................

..........

4.

..............

...

...................

.................

..........

5.

..............

...

...................

.................

..........

6.

..............

...

...................

.................

..........

Rozdział 7

 

  NAUCZYCIELE GIMNAZJUM

 

§59

 

1.      W związku  z pełnieniem obowiązków służbowych, nauczyciele szkoły korzystają  z prawa  do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych, zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela. Organ prowadzący jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.

 

§60

 

1.      W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli zgodnie z określonym planem nauczania i obowiązującymi przepisami.

2.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.      Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1)       uczestnictwo w realizacji zadań ogó1noszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu oraz specyfiki pracy gimnazjum,

2)       realizowanie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego, przekazywanie nauczanych treści w sposób przystępny i zrozumiały dla uczniów,

3)       indywidualizacja procesu dydaktycznego,

4)       ocenianie stopnia wiadomości i umiejętności uczniów zgodnie z obowiązującymi wymogami,

5)       kierowanie się w ocenie uczniów bezstronnością i obiektywizmem oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

6)       dostosowywanie form i metod pracy do możliwości uczniów,

7)       udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

8)       przestrzeganie zaleceń lekarza oraz specjalistycznych poradni w stosunku do ucznia,

9)       egzekwowanie od uczniów postanowień niniejszego statutu w części ich dotyczącej,

10)     rozwijanie zainteresowań uczniów,

11)     prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12)     troska i dbałość o pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie,

13)     doskonalenie własnego warsztatu pracy,

14)     doskonalenie własnych umiejętności zawodowych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

15)     współpraca z rodzicami,

16)     przestrzeganie zasad bhp,

17)     przestrzeganie dyscypliny pracy,

18)     przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

19)     realizacja innych, zleconych przez dyrektora zadań, zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy.

 

 

§61

 

1.      Zadania pedagoga i psychologa:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)       określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)       podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)       wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6)       realizacja innych, zleconych przez dyrektora zadań, związanych z wykonywaną pracą.

 

§62

 

 

1.      W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora w przypadku spełnienia wymogów określonych przepisami prawa oświatowego.

2.      Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska.

 

 

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI

 

§ 63

 

1. W gimnazjum  zatrudnia się pracowników administracji i obsługi zgodnie z potrzebami szkoły.

 

2. W szkole tworzy się  następujące stanowiska pracowników administracji:

1)      sekretarz szkoły,

2)      kierownik gospodarczy,

3)      główny księgowy

4)      specjalista ds. kadrowo- płacowych

 

 

3. W szkole tworzy się  następujące stanowiska pracowników obsługi:

1)      sprzątaczka,

2)      konserwator.

 

4.  Pracownicy administracji i obsługi realizują zadania zgodnie z rodzajem umówionej pracy.

 

5.  Zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi  o charakterze ogólnym:

1)      sumienne i staranne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonych  dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

2)      przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy,

3)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp a także przepisów p.poż.,

4)      przejawianie dbałości o dobro szkoły, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji , których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5)      przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz zasad współżycia.

 

 6. Szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi określają, ustalone przez  dyrektora, zakresy czynności, które stanowią (załącznik nr 10)

 

 

Rozdział 8

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§64

 

1.      Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową.

2.      Do gimnazjum przyjmuje się:

1)       z urzędu uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły, z wyjątkiem tych uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) zadeklarowali uczęszczanie dziecka do innego gimnazjum. Dyrektor gimnazjum, do którego uczeń ma zamiar przejść, musi przed rozpoczęciem roku szkolnego pisemnie poinformować dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia z jego obwodu,

2)       na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

3)       w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum kandydatów przyjmuje się na podstawie, uchwalonych przez radę pedagogiczną kryteriów,

4)       laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od uchwalonych przez radę pedagogiczną kryteriów,

5)       terminy rekrutacji do gimnazjum oraz terminy składania dokumentów ustalane są na 31 marca danego roku

6)       o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor.

3.      Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum oraz zapisywania ich do poszczególnych oddziałów  określa  regulamin Komisji Rekrutacyjnej.(załącznik nr1 )

 

§65

 

1.      Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, ma prawo zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna.

2.      Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§66

 

1.      Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła organizuje indywidualne nauczanie.

2.      Organizacja indywidualnego nauczania odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 67

 

1.      W gimnazjum w stosunku do uczniów przestrzega się wszystkich praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

2.      W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Dziecka, który stoi na straży przestrzegania Konwencji Praw Dziecka.

§ 68

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1.      Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      opieki wychowawczej i warunku pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami pomocy fizycznej bądź psychicznej oraz  ochrony i poszanowania godności;

3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce;

9)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

10)    korzystania z pomieszczeń i pracowni szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, bazy sportowej podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych na zasadach przyjętych przez szkołę;

11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

12)    opieki zdrowotnej, w szczególności do korzystania z bezpłatnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

13)    uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpienia do dyrektora szkoły o indywidualny program lub tok nauki.

14)    dnia po dyskotece wolnego od pytań i kartkówek za wyjątkiem przedmiotów, które odbywają się 1 godzinę tygodniowo

 

 

§69

 

 

1.    Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)      w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemną skargę do Rzecznika Praw Dziecka działającego na terenie szkoły za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy,

2)      skarga nie może być przedłożona po upływie 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego naruszono prawa ucznia,

3)      Rzecznik Praw Dziecka rozpatruje wniesioną skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania,

4)      od podjętej decyzji Rzecznika Praw Dziecka przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do dyrektora szkoły,

5)      jeżeli Rzecznik Praw Dziecka stwierdzi naruszenie praw ucznia przekazuje skargę do Dyrektora Szkoły,

6)      rozpatrzenie przez dyrektora skargi wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej,

7)      od podjętej przez dyrektora decyzji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Rzecznika Praw Dziecka przy KO – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim,

8)      dyrektor lub Rzecznik Praw Dziecka powiadamia na piśmie wnoszącego skargę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 14 dni od wpłynięcia skargi.

 

§ 70

 

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum a zwłaszcza dotyczących:

1)    systematycznego, aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

2)    przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w szczególności kulturalnego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4)    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5)    noszenia identyfikatora oraz obuwia zmiennego (halowego lub tekstylnego, na jasnych spodach) oraz odpowiedniego stroju w  stonowanym kolorze. Za chodzenie po szkole w nie zmienionym obuwiu uczeń jest zobowiązany do przyniesienia środków czystości;

6)    przynoszenia zwolnienia od rodziców napisanego w przeznaczonym do tego zeszycie oraz przedstawiania w terminie 1 tygodnia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w formie zaświadczenia lekarskiego lub wpisanego do zeszytu oświadczenia rodzica;

7)    opuszczania terenu szkoły po skończonych zajęciach;

8)    nie posługiwania się telefonem komórkowym i innymi urządzeniami elektronicznymi podczas lekcji.

 

§ 71

NAGRODY I KARY

1.      Nagroda może być przyznana za:

1)    rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;

2)    wzorowe i bardzo dobre zachowanie;

3)    pracę społeczną i szczególne osiągnięcia pozalekcyjne;

4)    bohaterski lub szlachetny czyn w szkole lub poza nią.

2.      Nagrodami są:

1)    Odznaka „Złotej Sowy”;

2)    świadectwo z wyróżnieniem;

3)    nagrody rzeczowe;

4)    pochwały przyznane przez dyrektora szkoły lub wychowawcę;

5)    wpisanie pochwały do klasowego zeszytu uwag;

6)    listy gratulacyjne dla rodziców.


3.         Stosuje się następujące kary za nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich:

1)      Punkty ujemne za nieprzestrzeganie regulaminu zgodnie z WSO.

2)      Upomnienie wychowawcy wpisane do klasowego zeszytu uwag (po przekroczeniu przez ucznia  50 pkt ujemnych).

3)      Po uzyskaniu upomnienia wychowawcy i zdobyciu kolejnych 50 pkt ujemnych uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły wpisane do zeszytu uwag dyrektora. O zaistniałym fakcie zostają poinformowani rodzice. Ponadto uczeń może zostać ukarany  poprzez:

a.         Przeniesienie do innej równorzędnej klasy w szkole po wcześniejszym poinformowaniu rodziców.

b.         Wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

c.         Skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów którzy ukończyli 18 lat i nie podlegają obowiązkowi szkolnemu).

4)      W przypadku zniszczenia przez uczniów mienia szkoły, jego rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów strat poniesionych przez placówkę, a uczeń za zgodą rodziców wykonuje pracę społeczną na rzecz szkoły.

5)      Uczeń, który na lekcji będzie korzystał z telefonu komórkowego otrzymuje - 30 pkt z WSO, a nauczyciel zabiera telefon, przekazuje go do dyrektora, a ten zawiadamia rodziców. Podczas przerwy uczeń może korzystać z telefonu tylko w celu komunikowania się z rodzicami. Robienie zdjęć, nagrywanie jest surowo zabronione.

6)      W przypadku kradzieży, przynoszenia do szkoły, używania środków odurzających, alkoholu, stosowanie przemocy słownej i fizycznej ( pobicie, wulgaryzmy w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, naruszenie godności osobistej ) dyrektor szkoły powiadamia rodziców oraz stosuje następujące kary:

a.         punkty ujemne 11-30

b.         obniża ocenę z zachowania o jeden stopień w dół;

c.         powiadamia policję, rodziców lub prawnych opiekunów.

7)      W przypadku ciężkiego naruszenia zdrowia bądź godności osobistej dyrektor szkoły natychmiast powiadamia policję.

8)      W przypadku złapania ucznia na paleniu papierosów, dyrektor szkoły wzywa straż miejską i powiadamia rodziców.

 

§ 72

1.      Tryb odwoławczy od kary:

1)     uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej przez wychowawcę kary do dyrektora szkoły, a od kary udzielonej przez dyrektora do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie w terminie 7 dni od daty jej otrzymania;

2)     dyrektor gimnazjum może wstrzymać wykonanie kary w przypadku, jeżeli została ona nałożona niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)     szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o wymierzonej mu karze.

§ 73

  1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły ( dotyczy uczniów z własnego obwodu objętych obowiązkiem szkolnym) albo gdy uczeń ukończył 18 lat i nie jest objęty obowiązkiem szkolnym skreśla go z listy.
  2. Wymienione w ust. 1 procedury podejmuje dyrektor w przypadku :

1)      gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowi i życia ludzkiego;

2)      zniewagi słownej lub fizycznej wobec dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów;

3)      zażywania i nakłaniania do zażywania narkotyków, palenia papierosów, przychodzenia do szkoły pod wpływem alkoholu lub jego spożywania na terenie szkoły;

4)      kradzieży i szczególnego wandalizmu, np. celowego niszczenia mienia szkolnego lub mienia należącego do pracowników szkoły lub innych uczniów.

 

 

§74

 

1.      Uczeń gimnazjum może być przeniesiony do innego gimnazjum. Wniosek o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, kieruje do kuratora oświaty dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej  po zapoznaniu się z opinią samorządu szkolnego. O przeniesienie ucznia wnioskuje się w szczególności gdy:

1)    Dyrektor gimnazjum może kierować ucznia, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych ukończył 16 lat do szkoły dla dorosłych, jeżeli ma on opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży lub ucznia, który ukończył 15 lat, jeżeli przebywa on w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

2)    uczeń nagminnie i świadomie narusza zasady  i normy zachowania społecznego, a dotychczasowe kary dyscyplinarne nie powodują pozytywnych zmian w jego  postępowaniu,

3)    pobyt ucznia w szkole zagraża dobru i bezpieczeństwu innych,

4)    uczeń stosuje przemoc, wulgaryzmy i agresję w stosunku do rówieśników , nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5)    uczeń dopuszcza się aktów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, wandalizm, rozprowadzanie i używanie narkotyków, papierosów, alkoholu i innych  środków odurzających, nagminne wagary itp. Decyzja kuratora o przeniesieniu ucznia do innej szkoły ma charakter administracyjny i przysługuje od niej odwołanie w ciągu 14 dni za jego pośrednictwem

 

2.    Uczeń gimnazjum, który ukończył 18 lat, może być skreślony z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach po wykorzystaniu wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

           2.1. o skreśleniu ucznia z listy uczniów wnioskuje się w szczególności gdy:

a)  uczeń jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu,

b)  uczeń w sposób rażący zachowuje się wulgarnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, nie reaguje na uwagi a współpraca
z rodzicami nie przynosi pożądanych rezultatów,

c)  pobyt ucznia w szkole zagraża dobru i bezpieczeństwu innych; uczeń narusza nietykalność cielesną i godność osobistą innych osób, przebywających na terenie szkoły,

d) uczeń stosuje przemoc, agresję i groźby karalne wobec innych uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

e)  uczeń dopuszcza się aktów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, wandalizm, posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu
 i innych środków odurzających,

f)   uczeń nagminnie wagaruje i ma nieusprawiedliwione nieobecności,

g)  świadomie i systematycznie narusza obowiązki ucznia określone w statucie,

h)  uczeń porzuca obowiązek szkolny,

2)      decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły, a jej wydanie musi być poprzedzone uchwałą rady pedagogicznej i pisemną opinią samorządu szkolnego, sporządzoną nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia  złożenia żądania przedstawienia opinii. Opinia samorządu uczniowskiego jest obligatoryjna, ale nie jest opinią wiążącą dyrektora w sprawie,

3)      skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej.
Procedura postępowania przedstawia się następująco:

a)  sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie i ewentualne załączenie protokołu zeznań świadków,

b)  sprawdzenie, czy dane wykroczenie jest uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do decyzji o skreśleniu z listy uczniów,

c)  zebranie materiałów , mogących służyć jako dowód w sprawie,

d) wysłuchanie stron (w tym ucznia i jego rodziców),

e)  poinformowanie ucznia o wszczętym postępowaniu, o prawie do wskazania rzeczników obrony i prawie wglądu do dokumentacji w sprawie,

f)  sprawdzenie, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,

g)  podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,

h)  sporządzenie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego,

i)   wydanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego,

j)   dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom i poinformowanie ich
o prawie do odwołania do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

4)   W przypadku wniesienia odwołania, dyrektor wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jej rozpatrzenia przez instancję odwoławczą. Decyzja może być natychmiast wykonana, gdy nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności tj. ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego lub zabezpieczenia szkoły przed ciężkimi stratami materialnymi.

 

 

3. W stosunku do ucznia, który nie spełnia obowiązku szkolnego (ma nieusprawiedliwione nieobecności w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych) rozpoczyna się procedurę przewidzianą przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

§ 75

 

1. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach,  dyrektor szkoły powołuje koordynatora  do spraw bezpieczeństwa.

 

2. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:

1)      integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

2)      koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego 
w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

3)      wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

4)      pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

5)      współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.

6)      współpraca z rodzicami i środowiskiem

7)      dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną.

8)      promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

9)      dokumentowanie działań.

10)    doskonalenie własne.

 

3.  Ustanawia się następujące warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole:

1)      Nauczyciel prowadzący zajęcia zapewnia opiekę uczniom w czasie trwania lekcji, od momentu ich rozpoczęcia do zakończenia.

2)      Po skończonych lekcjach nauczyciel sprowadza uczniów do szatni

3)      Nauczyciele  pełnią dyżury w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć, w czasie  przerw międzylekcyjnych i po zakończeniu zajęć zgodnie z regulaminem dyżurów. (załącznik nr 4)

4)      Szczegółowe  zasady zachowania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły określa regulamin (załącznik nr 12):

5)      Zasady organizacji wycieczek szkolnych i zachowania bezpieczeństwa w czasie ich  trwania określa regulamin (załącznik nr 5):

6)      Zasady organizacji dyskotek szkolnych i zachowania bezpieczeństwa w czasie ich trwania  określa regulamin (załącznik nr 13)

 4.   Ustanawia się  procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach nierespektowania przez uczniów zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń Rady Pedagogicznej (załącznik Nr 14)

     

 

 

 

Rozdział  9

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§76

1.       Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny, który uchwala Rada Pedagogiczna gimnazjum w formie regulaminu.(załącznik nr 15)

3.      Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.      Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

5.      Wszelkie sprawy związane z interpretacją i stosowaniem statutu gimnazjum rozstrzyga dyrektor, a w przypadku nasuwających się wątpliwości swoją opinię w przedmiotowej sprawie wyraża Rada Pedagogiczna.

6.      Decyzja dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej odnośnie kwestii przedstawionej w pkt. 5 jest ostateczna.

7.      Tekst jednolity Statutu został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14 z dnia 21 września 2009r

                                                                  

§77

 

1.      Na majątek gimnazjum składają się środki materialne, techniczne i finansowe przekazane w użytkowanie przez Gminę Miasto Bełchatów.

2.      Gimnazjum jest jednostką budżetową

3.      Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę

4.      Rachunek bieżący szkoły prowadzony jest w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy o prawie zamówień publicznych.

5.      Środki na wydatki związane z działalnością szkoły przekazywane są z budżetu Gminy Miasto Bełchatów

6.      Dochody z tytułu:

1)    opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej

2)    spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej jednostki budżetowej

3)    odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku w zakresie dochodów, o których mowa jest wyżej, podejmuje dyrektor szkoły.

7.      Na rachunku dochodów własnych mogą być gromadzone inne dochody, których źródła i przeznaczenie ustala Rada Miejska w Bełchatowie.

8.       Na dochody gimnazjum składają się:

1)     dotacja z budżetu gminy;

2)     dochody własne;

3)     dotacje otrzymane od instytucji i osób fizycznych

 

PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3

§78

1.      Do klas pierwszych gimnazjum przyjmuje się:

1)    z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;

2)    na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych spoza obwodu w przypadku, gdy Publiczne Gimnazjum nr 3 dysponuje wolnymi miejscami, a średnia ocena absolwenta ubiegającego o przyjęcie wynosi 4 i więcej, a zachowanie ma minimum dobre;

3)    dla klas drugich i trzecich stosuje się te same zasady przyjęć.

2.      Do Publicznego Gimnazjum nr 3 może być przyjęty uczeń, który nie spełnia ww. kryteriów , ale znalazł się w szczególnej sytuacji rodzinnej lub losowej.

3.      Absolwenci szkół podstawowych składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do gimnazjum na druku opracowanym przez szkołę w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca każdego roku.

4.      Do podania należy dołączyć:

1)    dwie fotografie;

2)    kartę zdrowia ucznia;

3)    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w oryginałach (niezwłocznie po ich otrzymaniu).

5.      Do klasy drugiej i trzeciej gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)    świadectwa ukończenia odpowiednio klasy pierwszej lub drugiej;

2)    odpisu arkusza ocen wydanego przez gimnazjum, z którego uczeń odszedł.

6.      Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

1)    uczyć się języka (języków) obowiązujących w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;

2)    kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole;

3)    uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

7.      Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązującego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z Publicznego Gimnazjum Nr 3, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor gimnazjum nie może zapewnić nauczyciela danego języka - przez nauczyciela innej szkoły.

8.      Kryteria przyjęć uczniów spoza rejonu do gimnazjum podaje się do wiadomości potencjalnym kandydatom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 §79

 EGZAMIN GIMNAZJALNY

1.       W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin gimnazjalny obejmujący:

1)  część humanistyczną z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut) oraz języka polskiego (czas trwania egzaminu: 90 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 45 minut)

2)  część matematyczno- przyrodniczą z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia: ( czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut)  i matematyki (czas trwania egzaminu: 90 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 45 minut ).

3)    część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ( czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut)  oraz na poziomie rozszerzonym (czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 30 minut).

4) uchylono

 2.       Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia, zgodnie z terminami ustalonymi przez CKE

3.         uchylono

4.         uchylono

5.       Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

6     Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację wskazującą
 język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego.

7.       Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.

8.       Egzamin przeprowadza się w terminach ustalonych przez dyrektora CKE.

9.       Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii  poradni psychologiczno- pedagogicznej lub specjalistycznej.

10.     W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Opinię, o której mowa w p.9 rodzice ucznia przedkładają  dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.