Program wychowawczy

Publicznego Gimnazjum nr 3
w Bełchatowie

na rok szkolny 2016/2017

 

 

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,                                                                                                 o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał

bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko                                                                                                     z drugimi, ale i dla drugich”.

/Jan Paweł II/

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Konstytucja RP art.48 ust.1, art.54 ust.3, art.53 ust.3, art.72 ust.1.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Karta Nauczyciela.

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej.

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

Rozporządzenie MEN z dn. 27.08..2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 997)

(Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002 r., Dz. U. z 2001r., Nr 51, poz. 458; Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r., (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).

Deklaracja Praw Człowieka.

Konwencja o Prawach Dziecka.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania
w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”

Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Statut szkoły.

 

WIZJA SZKOŁY

 

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie realizuje zadania w zakresie wspierania wychowania uczniów odpowiednio do istniejących potrzeb, mają one na celu wszechstronny rozwój osobowości młodzieży i wychowywanie jej do życia w nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie. Uczymy poszanowania historii, tradycji, kultury języka, odpowiedzialności za losy ojczyzny i regionu. Uczymy tolerancji, szacunku dla siebie i innych. Dążymy do kreowania postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie, a w szczególności wolności od wszelkich nałogów, odpowiedzialności za swoje zachowanie, wyniki w nauce. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia                             z uwzględnieniem jego predyspozycji i możliwości intelektualnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale nauczycieli wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia – absolwenta gimnazjum, który będzie:

·         szanował drugiego człowieka, był wobec niego tolerancyjny, wrażliwy na cierpienie i krzywdę,

·         potrafił wziąć odpowiedzialność za siebie i innych,

·         posiadał umiejętność obiektywnej oceny własnego postępowania,

·         umiał samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

·         aktywnie rozwijał swoje zainteresowania,

·         rozsądnie stawiał sobie cele i je realizował,

·         umiał współpracować w grupie, był otwarty na dialog z otoczeniem,

·         czuł się Polakiem i był z tego dumny,

·         znał i szanował historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem,

·         czuł się odpowiedzialny za środowisko społeczne i przyrodnicze, dbał o nie,

·         posiadał  nawyki zdrowego stylu życia

GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY

 

Najistotniejszym celem w pracy wychowawczej szkoły jest wspieranie rodziców, do których przede wszystkim należy obowiązek wychowania dzieci. Nasze wsparcie jest ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym, moralnym i duchowym. Powinno zaowocować przygotowaniem ucznia do życia w społeczności, odnalezieniem
w niej swego miejsca, rozbudzeniem potrzeby poszukiwania w świecie prawdy, dobra i piękna, poznawania prawideł nim rządzących.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

1. Kształtowanie postawy samorządności i odpowiedzialności wobec siebie, rodziny i grupy społecznej.

2. Kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

3. Kształtowanie postawy zdrowego stylu życia.

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata.

5. Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych do własnego regionu i kraju.

6. Kształtowanie świadomości ucznia jako Europejczyka, obywatela świata i mieszkańca Ziemi.

7. Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnych.

8. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

9. Kształtowanie postaw proekologicznych i właściwych zachowań wobec otaczającej przyrody.

10. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz wspieranie indywidualnej drogi rozwoju ucznia.

 

Zadania i zagadnienia tematyczne

 

Metody i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 

I – Zasady i normy społeczne.

 

 

1. Prawa i obowiązki ucznia oraz statut szkoły, program wychowawczy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania.

 

 

·  zapoznanie uczniów z dokumentami obowiązującymi
w szkole

· zobowiązanie uczniów do przestrzegania regulaminów szkolnych

 

·        wychowawcy klas

·    wszyscy nauczyciele

 

wrzesień 2016r.

 

2. Wdrażanie do samorządności, przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

 

·    wybory samorządów klasowych

·    wybory samorządu szkolnego

·       zapoznanie i przestrzeganie WSO

 

·        wychowawcy klas

·        opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

wrzesień 2016

 

3. Uświadamianie i przestrzeganie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.

Integracja zespołu klasowego.

 

·        zajęcia warsztatowe

·       pogadanki

·       imprezy klasowe i szkolne

·       zajęcia integracyjne

 

 

·         wszyscy pracownicy szkoły

·        wychowawcy klas

 

 

 

 

cały rok

 

4. BHP uczniów w szkole i poza nią.

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów
w szkole i poza nią.

 

·       pogadanki

·       warsztaty

·       spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

 

·         wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

 

cały rok

 

wrzesień 2016r.

 

5.Estetyka i porządek
w klasie, szkole i otoczeniu.

 

·  pogadanki

·        porządkowanie klas

·       gazetki tematyczne

·       udział w akcji „Sprzątanie świata”

 

·         uczniowie

·          wszyscy pracownicy szkoły

 

cały rok

wrzesień 2016r.

 

II –Kształtowanie właściwych postaw. Uczeń wśród rówieśników.

 

1. Integracja społeczności szkolnej.

 

·       zajęcia warsztatowe

·       imprezy klasowe i szkolne

·       otrzęsiny klas pierwszych

 

·        pedagodzy

·         wychowawcy

 

cały rok

 październik 2016r.

 

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec innych, tolerancja.

Uwrażliwianie na krzywdę i cierpienie innych.

Niepełnosprawni w codziennym życiu.

 

 

·       warsztaty

·    projekcja filmów

·   udział w akcjach charytatywnych

·   pomoc koleżeńska

·     pogadanki

·    wolontariat

 

 

·        wszyscy pracownicy szkoły

 

cały rok

 

3. Komunikacja międzyludzka. Komunikat werbalny i niewerbalny.

Jak zachowywać się asertywnie?.

 

·       zajęcia warsztatowe

·       projekcja filmu

·       pogadanki

 

 

·        pedagog

·        wychowawcy
i nauczyciele

 

cały rok

 

 

4. Rozwiązywania konfliktów oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Kształtowanie umiejętności prospołecznych.

 

·       pogadanki

·   zajęcia warsztatowe

 

·        wychowawcy

·        pedagodzy

 

cały rok

 

5. Kultura słowa i bycia. Savoir vivre na co dzień.

 

·       pogadanki

·       konkurs plastyczny i literacki

 

·        wychowawcy klas

·        pedagog

·        wszyscy pracownicy szkoły

 

III – Uczeń w rodzinie.

 

 

1.Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów i ich potrzeb. Współpraca z pedagogiem  szkolnym.

 

·    ankieta

·    wywiady

·     rozmowy indywidualne
z uczniami i rodzicami

 

 

·     wychowawcy klas

·      pedagog

 

cały rok

 

2. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.

 Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.

 

·     organizowanie zajęć wyrównawczych

·       kierowanie uczniów do PPP

·     kierowanie do GOPS i MOPS

·     paczki świąteczne dla dzieci potrzebujących pomocy

·     wolontariat

·     akcje charytatywne

·     kontakt indywidualny
z uczniami

·     pomoc koleżeńska

 

 

·   dyrekcja szkoły

·   nauczyciele

·   pedagog

·   opiekun wolontariatu

·   opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

cały rok

 

XII 2016r.

 

3. Współczesna rodzina. Role i zadania członków rodziny. Potrzeby, prawa i obowiązki członków rodziny.

Kształtowanie więzi w rodzinie.

 

·       pogadanki   

·       warsztaty

·       projekcja filmów

·       scenki rodzajowe

 

 

·  wychowawcy              

·  nauczyciele przygotowania do życia w rodzinie i nauczyciele

·    pedagog

 

cały rok

 

4. Żyję w społeczeństwie. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych (osób biednych, samotnych, niepełnosprawnych, chorych i  starszych).

 

·  wolontariat

· akcje pomocy

· zbiórki charytatywne

·       pogadanki

 

·  opiekun wolontariatu

·  pedagog

·  opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

wychowawcy klas

 

cały rok

 

5. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

·       umożliwienie rodzicom śledzenia życia szkoły na stronie internetowej

·       spotkania indywidualne w ramach „pierwszych poniedziałków miesiąca”

·       forum dyskusyjne dla rodziców i nauczycieli

·       finansowe wsparcie szkoły      

·       spotkanie integracyjne
z rodzicami

·       zebrania z rodzicami

 

·  nauczyciele

·  pedagog

·  Rada Rodziców

·  Dyrekcja szkoły

·  nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

cały rok;

 

 

 

 

IV – Aktywizacja uczniów

 

 

1. Przygotowanie i przeprowadzanie działań wspomagających rozwój uzdolnień i talentów.

Poznaję siebie w aspekcie swoich zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, mocnych i słabych stron.

 

·       przedstawienia teatralne

·       ankiety

·       koła zainteresowań

·       zajęcia warsztatowe

·       zajęcia integracyjne

·       pogadanki, dyskusje

·       konkursy

·       wystawy

·       zawody sportowe

 

·       wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

2.Rola dorobku kultury w kształtowaniu  postawy młodego człowieka.

 

·      udział w przedstawieniach teatralnych

·      wyjścia do kina

·      udział w projekcie edukacyjnym „Kino szkoła”

·       wystawy

·      pogadanki

·      koncerty

·      konkursy

 

 

·      wychowawcy

·      nauczyciele języka polskiego

·      nauczyciele plastyki

·      pedagog

 

cały rok

 

3.   Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa.

 

·      kiermasze i wystawy książek

·      zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej

·      konkursy czytelnicze

·      akcje biblioteki skierowane do uczniów i ich rodziców

·      Forum dyskusyjne dla rodziców- wspólne czytanie

·      „Kulturalne poniedziałki”- wypożyczanie książek przez rodziców

·      projekt edukacyjny dla uczniów klasy II „Książka dawniej i dziś”, „Autorzy naszych lektur”:

 

·      współpraca z Biblioteką Miejską

 

·   nauczyciel biblioteki

·    nauczyciele języka polskiego

·   wychowawcy klas

 

 

cały rok

 

4.      Plusy i minusy nowych mediów.

 

·    pogadanki

·    warsztaty

·    filmy

 

 

·      nauczyciele informatyki

·     wychowawcy

·     pedagog

 

 

cały rok

 

5. Autorytety i wartości w moim życiu.

 

·    pogadanki

·    spotkania z ciekawymi ludźmi

·    projekcje filmów

·    zajęcia warsztatowe

 

·   nauczyciele j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie, przysposobienia do życia w rodzinie

·   wychowawcy

·   nauczyciele biblioteki

·   pedagodzy

 

cały rok

 

 

V - Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

1.      Rozwijanie poczucia świadomości narodowej.

Pielęgnowanie tradycji i historii.

 

 

·   akademie i apele okolicznościowe

·   wycieczki

·   konkursy

·   wystawy

·   imprezy klasowe i szkolne

·   rajdy

 

 

·   nauczyciele historii, wiedzy
o społeczeństwie,
j. polskiego, plastyki, 

·   wychowawcy

·      Dariusz Cienkowski

cały rok

 

2.Wzbudzanie szacunku dla symboli państwowych i religijnych.

 

· wystawy

· pogadanki

· akademie

 

 

·  wychowawcy klas

·  nauczyciele historii, wiedzy   o społeczeństwie, języka polskiego

cały rok

 

3. Promowanie imienia patrona szkoły – Włodzimierza Puchalskiego.

Symbole szkoły. 

 

 

·     zapoznanie z symboliką gimnazjum

·     konkurs wiedzy o patronie

·     Dzień Patrona

·    wystawy

 

·   wychowawcy

·   wszyscy nauczyciele

cały rok

 

4. Patriotyzm lokalny. Poszerzanie wiedzy na temat miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy.

 

·       pogadanki

·       konkursy

·       wycieczki

·       wystawy

·       rajdy

·       wywiady

 

·   wychowawcy klas

·    nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, muzyki, plastyki

 

cały rok

 

5.  Polska w Europie i  Świecie.

 

·       konkursy

·       wycieczki

·       wystawy

 

 

·  nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii

·  wychowawcy

·  nauczyciele języków obcych

 

cały rok

 

VI - Zagrożenia współczesnego świata

 

 

1. Zgubny wpływ zażywania substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, sterydy, napoje energetyczne).  Zapobieganie uzależnieniom.

 

·      realizacja programu profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 3

·      realizacja programów własnych

·      rozmowy indywidualne z uczniami
 i rodzicami

·      konkursy tematyczne

·      wystawy

·      przedstawienia teatralne

·      spotkania z  funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

·      Forum Dyskusyjne dla Rodziców

 

·        wychowawcy

·      pedagodzy

·      psycholog

·      wszyscy nauczyciele

·       autorzy programów 

 

według programu profilaktyki

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

2. Stop przemocy. Jak nie stać się ofiarą i przeciwdziałać zachowaniom agresywnym? Gdzie szukać pomocy?

 

 

·      realizacja programu profilaktyki

·      ankieta „Bezpieczna szkoła”,

·      rozmowy indywidualne

·      pogadanki

·      spotkania z  funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

·      przedstawienia teatralne

 

 

·      pedagodzy    

·      wychowawcy

 

 

według programu profilaktyki

 

 

cały rok

 

3.      Sekty i fanatyzm religijny. Terroryzm.

 

·        pogadanki

·      projekcja filmu

·      spotkania z  funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

 

·      wychowawcy

·      pedagog

 

 

 

cały rok

 

VII - Wychowanie prozdrowotne.

 

 

1.     Propagowanie wśród uczniów dbałości o zdrowie własne i innych.

Higiena psychiczna i racjonalny wypoczynek.

 

·       pogadanki

·       ulotki

·       spotkania ze specjalistami

·       wystawy

·       konkursy

·       rozmowy indywidualne

·       zajęcia dla uczennic klas I i II

 

·        wychowawcy

·        nauczyciele biologii

·        nauczyciele wychowania                                                     fizycznego

·        nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

·        pielęgniarka szkolna

·        pedagog

cały rok

2.      Zdrowe odżywianie. Zbilansowana dieta. Właściwy dobór posiłków. Środki chemiczne dodawane do żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.

·         prezentacja multimedialna

·         pokaz

·         projekcja filmów

·         pogadanki

·         karty pracy

·         wychowawca

·         nauczyciel techniki

·         nauczyciele wychowania fizycznego

·         pedagog

·         nauczyciel biblioteki

cały rok

 

2 . Stres – jak sobie z nim radzić?

 

 

·       zajęcia warsztatowe

·       pogadanki

·       zajęcia relaksacyjne

 

·  pedagog

·  wychowawcy

·  pracownicy PPP

 

cały rok

 

3. HIV i AIDS – przyczyny, skutki, zapobieganie.

 

·       prelekcje

·       konkursy

·       wystawy

·       projekcje filmów

 

·  pedagog

·  nauczyciele biologii

 

cały rok

 

4. Kształtowanie właściwych postaw w przypadku zagrożenia zdrowia
i życia. Sygnały alarmowe i zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu.

 

 

·   szkolenia uczniów przez przedstawicieli Sztabu Ratownictwa Medycznego

·   pogadanki

·   ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy

·   ćwiczenia praktyczne

(Jak postępować w czasie alarmu?)

 

 

·  dyrekcja,

·  wychowawcy

·  nauczyciele techniki, biologii i chemii, edb

·    kierownik administracji

 

cały rok

 

5. Problemy okresu dojrzewania.

 

 

·       pogadanki

·       spotkania ze specjalistami

·       rozmowy indywidualne

·       projekcje filmów

 

·      pedagodzy

·      wychowawcy

·      pielęgniarka szkolna

 

cały rok

 

VIII - Ekologia i ochrona środowiska

 

 

 1. Rozumienie konieczności ochrony środowiska i dbałości o jego utrzymanie.

 

 

·   Pogadanki

·    konkursy ekologiczne

·     wdrażanie uczniów do

segregowania odpadów

·     udział w akcji „Sprzątanie Świata”

·    zbiórki surowców

 

 

·      wychowawcy;

·      nauczyciele biologii, geografii, chemii

 

cały rok

 

wrzesień 2016r.

 

2. Wpływ działalności człowieka na przyrodę.

 

·    pogadanki

·    prezentacje multimedialne

·    projekcje filmów

·    konkursy

·    wycieczki

·    wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik- zwiedzanie wystaw m.in. „Człowiek i środowisko”, „Nowy świat w ruchu”

 

 

·  wychowawcy

·  nauczyciele biologii, geografii, chemii

 

 

I.Rabenda

 

cały rok

 

 

marzec/czerwiec 2017

3.      Kształtowanie właściwych wzorców i postaw proekologicznych.

Prezentowanie pomysłów i talentów ekologicznych.

·         Szkolny konkurs „Ekologiczna sztafeta 4xodzyskaj tworzywa sztuczne.”

·         I. Rabenda

kwiecień 2017

 

IX – Doradztwo zawodowe

 

 

1.   Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.

Szkoły ponadgimnazjalne w rejonie

Zawody poszukiwane na rynku   pracy.

 

 

·    ankieta deklaracji wyboru szkoły

·    ankiety zainteresowań

·   testy predyspozycji zawodowej

·    pogadanki

·   wycieczki

·    spotkanie z doradcą zawodowym z PPP i OHP

·   udział uczniów klas trzecich
w „Tygodniu przedsiębiorczości”

 

·  pedagog

·  wychowawcy

·  specjalista PPP

 

cały rok