SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3

W BEŁCHATOWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Cele główne programu:

1.     Planowanie i realizacja planu pracy opiekuńczo-profilaktycznej w aspekcie przestrzegania praw człowieka.

2.     Kreowanie klimatu współpracy i wzajemnego szacunku oraz podniesienie świadomości uczniów, że każdy z nas może pomóc drugiej osobie, a nawet uratować życie.

3.     Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, wyrażająca się zmniejszeniem skali zjawisk agresji i przemocy oraz innych patologii społecznych w szkole i w środowisku pozaszkolnym.

4.     Promowanie zdrowego stylu życia, konstruktywnych sposobów osiągania satysfakcji osobistej i sukcesu życiowego bez sięgania po środki psychoaktywne i wchodzenia w konflikt z prawem.

5.     Doskonalenie form współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowawczo-opiekuńczą rolę rodziny
 i szkoły.

6.     Poprawa efektów kształcenia i wychowania w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego.

7.      Realizacja wskazań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Podstawa prawna:

1.       Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Konwencja o Prawach Dziecka.

3.       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacja z 20 lutego 2015r.

4.       Ustawa Karta Nauczyciela.

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

6.       Wybrane procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją.

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

9.       Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r.

10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”.

11.  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

12.  Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

13.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

14.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

15.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

16.  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

17.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

18.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania
w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”

19.  Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie.

20.  Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie.

 

L.p.

Zadania

Formy realizacji

Przewidywane osiągnięcia

Odpowiedzialni

Termin
 realizacji

 

OBSZAR: Modelowanie właściwych postaw. Tolerancja.

 

1.

 

 Zapoznanie uczniów klasy pierwszej z zasadami panującymi w szkole.

Integracja społeczności klasowej i szkolnej.

·  zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

·  zajęcia integracyjne

·  apele porządkowe

·  imprezy szkolne i klasowe

·  rozmowy indywidualne

Uczeń potrafi:

-           zaadoptować się do warunków szkolnych;

-          odnaleźć się w grupie klasowej

i szkolnej;

-          podejmować działania zmierzające do efektywnej współpracy w grupie

 

-          Wychowawcy klas

-          Pedagog

-          Wychowawcy świetlicy

 

IX - X
Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

2.

 

Zapoznanie uczniów
z prawami i  obowiązkami panującymi w szkole.

BHP podczas lekcji i przerw.

·          informowanie o obowiązujących zasadach i normach

·          pogadanki

·          apele porządkowe

·          zebrania z rodzicami

 

Uczeń:

-          przestrzega regulaminu szkolnego i klasowego (potrafi się do niego dostosować)

-          potrafi zastosować nabyte umiejętności w kontaktach z innymi.

-          Potrafi właściwe zachować się  w trudnej sytuacji.

-          Dyrekcja

-          Wychowawcy klas

-          Nauczyciele

-          Samorząd szkolny

 

IX

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

3.

Nabywanie umiejętności radzenia sobie z różnymi formami wywierania nacisku.

Ochrona godności osobistej.

 

·          zajęcia warsztatowe

·          pogadanki

·          dyskusje

·          rozmowy indywidualne

Uczeń:

-          zna różne formy wywierania nacisku ze strony grupy rówieśniczej;

-          zgłasza się o pomoc w sytuacji trudnej

-          wie, jak postępować w przypadku zachowań agresywnych ze strony rówieśników

-          Wychowawcy

-          Pedagog

 

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

4.

 

Rozpoznawania swoich mocnych

i słabych stron.

Kształtowanie właściwej samooceny.

 

 

·          zajęcia warsztatowe

·          pogadanki

·          rozmowy indywidualne

Uczeń:

-          zna swoje mocne i słabe strony

-          dokonuje adekwatnej samooceny w stosunku do stanu rzeczywistego

-          Wychowawcy

-          Wszyscy nauczyciele

-          Wychowawcy świetlicy

-          Pedagog

 

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

5.

Eustres i dystres. Rozpoznawanie rodzajów stresu. Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem.

·          pogadanki,

·          rozmowy

·          zajęcia warsztatowe

Uczeń:

-          potrafi określić przyczyny stresu i rozpoznać jego objawy

-          zna skutki eustresu i dystresu

-          zna sposoby radzenia sobie w sytuacji stresogennej

 

-          Wychowawcy

-          Pedagog

 

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

6.

 

Poznanie zasad skutecznego komunikowania się z innymi.

Bariery komunikacyjne.

 

·          warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne

·          imprezy klasowe

·          pogadanki

·          rozmowy indywidualne

 

Uczeń:

-          rozróżnia komunikaty werbalne i pozawerbalne

-          zna podstawowe informacje dotyczące aktywnego słuchania

-          zna bariery komunikacyjne

-          Wychowawcy

-          Wszyscy nauczyciele

-          Pedagog

-          Wychowawcy świetlicy

IX

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

7.

 

Uświadomienie uczniom i rodzicom odpowiedzialności prawnej nieletnich.

 

·          spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej lub/i Policji (prezentacja multimedialna)

·          pogadanki

·          rozmowy indywidualne

·          spotkanie dla rodziców

 

 

 

Uczeń:

-          właściwie reaguje na zachowanie aspołeczne

-          zna konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań

-          zna instytucje świadczące pomoc w sytuacjach trudnych
 i kryzysowych


Rodzic:

-reaguje na niepokojące sygnały świadczące o demoralizacji

- zna instytucje świadczące pomoc dziecku i rodzinie

 

-          Dyrekcja

-          Funkcjonariusze straży Miejskiej lub/i Policji

-          Wychowawcy

-          Pedagog

 

IX

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

8.

 

Asertywność – nauka skutecznego odmawiania

 

· projekcja filmu

· zajęcia warsztatowe

· rozmowy indywidualne

Uczeń:

-          zna sposoby skutecznego odmawiania

-          potrafi zadbać o swoje dobro

-          Wychowawcy klas

-          Pedagog

-          wychowawcy świetlicy

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

9.

Analiza sytuacji szkolnej dotyczącej problemów wychowawczych, sytuacji rodzinnej i problemów w nauce uczniów.

 

·        ankieta dla wychowawców

·        ankieta dla uczniów

·        ankieta dla rodziców

·        - rozmowy z dziećmi i rodzicami

Dyrekcja i nauczyciele:

-          Znają sytuacje rodzinną i materialną dziecka

-          Informują rodziców o instytucjach świadczących pomoc rodzinie

-          Współpracują z pracownikami MOPS,GOPS, PCPR – wymiana informacji i sposoby udzielania pomocy dziecku
 i rodzinie

-          Współpraca z kuratorami sądowymi           

- Pedagog

- wychowawcy

 

 

Cały rok szkolny

 

 

10.

 

Eliminowanie wulgaryzmów

·          pogadanki

·          rozmowy indywidualne

·          Akcja „Stop wulgaryzmom”

Uczeń:

-          zna i stosuje zasady właściwego zachowania

-          używa właściwych form językowych

pracownicy szkoły:

- reagują na wulgarne słownictwo uczniów

- zachęcają do kulturalnego zwracania się do siebie

-          wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok szkolny w zależności od potrzeb

 

 


OBSZAR: PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

 

1.

 

Uświadomienie uczniom konieczności stosowania zasad zdrowego stylu życia
z uwzględnieniem właściwego odżywiania, higieny osobistej i aktywności ruchowej

 

·          pogadanki

·          lekcje wychowania fizycznego

·          aktywne formy wypoczynku, rajdy, wycieczki

·          realizacja programu dla dziewcząt klas I i II „Między nami nastolatkami”(pod patronatem Lactacydu)

Uczeń:

- realizuje założenia zdrowego stylu życia

-właściwie spędza wolny czas

i czerpie przyjemność z aktywnego wypoczynku

- poszerza wiedzę na temat specyfiki okresu dojrzewania

-wie, gdzie i kiedy szukać pomocy
w przypadku porad zdrowotnych

-potrafi dobrze dbać o higienę osobistą

-          pedagog

-          wychowawcy klas

-          nauczyciele

 

Cały rok

 

 

 

2.

 

„Czy wiesz co jesz?”

·    prezentacja multimedialna z zakresu profilaktyki zdrowotnej

·    dyskusja

·    pokaz

·    analiza opakowań półproduktów i produktów

Uczeń:

-poznaje sposoby  przechowywania, przetwarzania i utrwalania żywności

- poznaje rodzaje opakowań do żywności

-potrafi odczytać skład produktów żywnościowych z opakowań i rozszyfrować nazewnictwo

- poznaje rodzaje dodatków do żywności

-dowiaduje się o szkodliwym działaniu „utrwalaczy” żywności

 

A. Studziżur

Cały rok

 

3.

 

Badania przesiewowe

i profilaktyczne

-          kontakt indywidualny z uczniem

-          badania

-          wywiad diagnostyczny

-          rozmowy z rodzicami

Uczeń:

-          znajduje się pod stała kontrolą medyczną

 

Pielęgniarka szkolna

Cały rok szkolny

 

4.

 

Profilaktyka zakażenia HIV/AIDS

· prezentacja multimedialna

· pogadanka

· dyskusja

· konkurs wiedzy o HIV /AIDS

· akcja plakatowa

Uczeń:

-          posiada informacje na temat sposobów zakażenia wirusem

-          posiada wiedzę na temat rozmiarów zjawiska

-          Nauczyciel biologii

-          Wychowawcy

 

Według planu wynikowego

 

 

5.

 

Uświadomienie konsekwencji przypadkowych kontaktów seksualnych

·         pogadanki

·         projekcja filmu

·         ulotki informacyjne

·         dyskusja

Uczeń:

-          ma świadomość konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej

-          zna sposoby zakażenia oraz objawy chorób przenoszonych drogą płciową

 

-          wychowawcy

-          Nauczyciel biologii

-          Nauczyciel Przygotowania Do Życia w Rodzinie

Według planu wynikowego

 

 

OBSZAR: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

1.

 

Rodzaje środków psychoaktywnych
 i ich wpływ na zdrowie i życie człowieka

( nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze)

·        lekcje wychowawcze

·        spektakle

·        konkursy

·        pogadanki

·        projekcje filmów

·        plansze edukacyjne

·        prezentacje multimedialne

·        rozmowy indywidualne

·        spotkanie dla rodziców

·        ulotki dla rodziców

Uczeń:

-          zna rodzaje środków uzależniających.

-          wie jaki wpływ na organizm  człowieka mają  środki psychoaktywne

-          zna zdrowotne, społeczne, moralne i ekonomiczne następstwa uzależnienia od nikotyny ,narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków

-          wie, gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia

Rodzic:

-          zna rodzaje środków psychoaktywnych

-          reaguje w przypadku zauważenia sytuacji wskazujących na eksperymentowanie dziecka ze środkami psychoaktywnymi

 

     -   Wychowawcy klas

-          Pedagog

-          Nauczyciel chemii i biologii

-          Samorząd Szkolny

 

Cały rok

według potrzeb

 

2.

 

Ogólnopolski program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”

·          konkursy

Uczeń:

-          umiejętnie realizuje własne cele życiowe

-          wie, w jaki sposób spędzać czas wolny

-          ma świadomość wagi rozwoju zainteresowań

-          uczy się kreatywnego myślenia

 

-          pedagog

-          nauczyciel plastyki

VI 2017r.

 

 

3.

Propagowanie życia i spędzania czasu wolnego bez środków psychoaktywnych
(papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)

·          akcja ulotkowa wśród mieszkańców osiedla dolnośląskiego

·          konkursy na temat uzależnień (wewnątrzszkolne i pozaszkolne)

 

Uczeń:

- poszerza swoja wiedzę na temat uzależnień

-angażuje się w sprawy społeczne

- wykazuje się swoimi zdolnościami
i umiejętnościami

 

 

-          pedagog

-          wychowawcy

Cały rok szkolny

 

4.

Realizacja zadań Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej - „Dopalaczom mówimy STOP-wybieramy zdrowie”

· zajęcia warsztatowe

· projekcja filmów

· prace plastyczne

· scenki rodzajowe

Uczeń:

-dowiaduje się o szkodliwości dopalaczy, skali zjawiska i spustoszeń jakie wywołują
 w organizmie

-poznaje prawdziwe historie osób praktykujących z dopalaczami

-otrzymuje rzetelną wiedzę na temat dopalaczy

A.  Studziżur

Rok szkolny 2016/2017

 

5.

Zapoznanie uczniów i rodziców z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie uzależnień

 

 

· tablice ogłoszeń

· konsultacje

· rozmowy indywidualne

Uczeń oraz  rodzic:

- wie gdzie i kiedy zwrócić się o pomoc

 

pedagog

Na bieżąco

 

6.

Zagrożenia wynikające z internetu. Cyberprzemoc. Fonoholim.  Stalking.

·    pogadanki

·    rozmowy z uczniami

·    projekcja filmów

·    zajęcia warsztatowe

·    spotkania z funkcjonariuszem Straży Miejskiej

Uczeń:

- zna zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z Internetu i telefonu

-zna konsekwencje stosowania cyberprzemocy i stalkingu

- wie gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku nękania go przez innych

-wie, że informacje, które przekazuje do sieci mogą być rozpowszechniane wbrew jego woli

Pedagog

wychowawcy

wychowawcy świetlicy

Według planu pracy

 

7.

 

Realizacja programu własnego „Maciejka”

 

·  warsztaty

· praca w grupach

· pogadanka

· dyskusja

· pokaz

· projekcja filmów

· karty pracy

· prace plastyczne

· konkurs szkolny

· konkurs miejski

Uczeń:

-          potrafi określić swoje emocje

-          posiada podstawową wiedzę na temat procesu uzależnienia oraz skali występowania

-          potrafi przeanalizować problem z różnych punktów widzenia

 

A. Studziżur

IX – XII 2016r.