PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM.WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

W BEŁCHATOWIE, UL. EDWARDÓW 5

 

 

I.                   Podstawa prawna

 

Rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

 

II.                Definicja

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:

-          na terenie Szkoły;

-          poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).

 

III.             Cele procedury

 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

 

IV.             Zakres

 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

 

V.                Osoby odpowiedzialne

 

Nauczyciele

Dyrektor

Pracownicy niepedagogiczni

 

VI.             Opis działań

 

1.     Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

 

a)      niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach -załącznik nr 1 do procedury),

b)      nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

c)      niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły lub jego zastępcę

 

2.      O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia.

3.      Przy lekkich przypadkach, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:

 

a)      potrzebę wezwania pogotowia,

b)      potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

c)      godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia

 

4.      W każdym trudniejszym przypadku, jeśli zachodzi taka potrzeba, nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

 

5.      O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze Szkołą pracownika służby bhp.

 

6.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

 

7.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

8.      Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

 

9.      Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

10.  Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

 

a)      w skład zespołu wchodzi współpracujący ze Szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy

b)      jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi społeczny inspektor pracy (jako przewodniczący) oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

c)      w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty

d)     jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć: pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy to w skład zespołu wchodzi dyrektor Szkoły oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie BHP.

e)      zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

-          w razie potrzeby przesłuchuje poszkodowanego ucznia w obecności rodzica lub wychowawcy/ pedagoga/ psychologa szkolnego i sporządza protokół przesłuchania

-          w razie potrzeby przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania;

-          w razie potrzeby sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dot. sytuacji określonej w pkt 8)

-          uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek

-          sporządza protokół powypadkowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do procedury, uwzględniając opinię lekarską na temat urazu

-          protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły i rodzic poszkodowanego dziecka

f)       w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,

g)      przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego                            o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,

h)      protokół powypadkowy wydaje się:

-          rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich prośbę

-          organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty - na ich wniosek,

-          jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole,

-          w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu powypadkowego osoby zainteresowane mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowane przy podpisaniu protokołu),

-          zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

-          zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący PG-3

-          po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Szkołę może:

·         zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych

·         powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

 

11. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozp. MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

12.  Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

VII.          Obowiązki ucznia i opiekuna prawnego

 

Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania nauczyciela, dyrektora lub pielęgniarki szkolnej o zaistniałym wydarzeniu wypadkowym tzn. w dniu wypadku.

 

VIII.       Techniki i narzędzia monitorowania

 

1.            Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod względem bhp).

2.            Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

 

IX.             Sposoby gromadzenia danych

 

„Rejestr wypadków”

Dokumentacja powypadkowa

Analiza semestralna i roczna

 

X.                Sposób prezentacji wyników

 

Przekazywanie uogólnionych wniosków– podczas posiedzeń rady pedagogicznej

 

Procedura została zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną ……………. r.,

po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Zał. nr 1 do Procedury postępowania

w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

POSZKODOWANYM W WYPADKACH

 

 

 

1.      Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).

 

2.      Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

 

3.      Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

 

4.      Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.

 

5.      Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

 

6.      W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

 

7.      Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

 

8.      Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.

 

9.      Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).

 

10.  W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.

 

11.  Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.