ZMIANY ZATWIERDZONE W STATUCIE SZKOŁY

PODCZAS RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 13.09.2016 r.

 

 

§5 ust. 3

,,Ocena z religii wliczana jest do średniej ocen z wszystkich przedmiotów edukacyjnych”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Ocena z religii i etyki wliczana jest do średniej ocen z wszystkich przedmiotów edukacyjnych”.

§5 ust.7

,,Wychowanie do życia w rodzinie od roku szkolnego 2009/2010 przestaje być modułem wiedzy o społeczeństwie i przeznacza się na nie w każdej klasie 14 godzin dla ucznia z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Wychowanie do życia w rodzinie od roku szkolnego 2009/2010 przestaje być modułem wiedzy o społeczeństwie”.

§8 ust. 4

,,Zajęcia dodatkowe prowadzone są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, KN  oraz z inicjatywy nauczyciela”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Zajęcia dodatkowe prowadzone są z inicjatywy nauczyciela z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów”.

 

§9 ust. 3

,,Pomoc  psychologiczno  -  pedagogiczna  w  szkole  jest  organizowana w szczególności w formie:

1)  zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

2)   zajęć specjalistycznych: korekcyjnych,  socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

4)   porad dla uczniów

5)  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

6)  klas terapeutycznych.

7) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Pomoc  psychologiczno  -  pedagogiczna  w  szkole  jest  organizowana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)  zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

2)   zajęć specjalistycznych: korekcyjnych,  socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

4)   porad dla uczniów

5)  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

6) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów”.

§9b uchylono

,,Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem”.

§9c

,,Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia:

  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii
  2. dla ucznia, o którym mowa w § 9a ust. 2, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1- niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną”.

0trzymuje brzmienie:

..Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z tym uczniem”.

§9d uchylono

,,Do zadań zespołu należy:

  1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej
  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - z uwzględnieniem zaleceń w nich zawartych
  3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji”.

§9e uchylono

,,Dyrektor szkoły ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane i niezwłocznie informację o ustaleniach przekazuje na piśmie rodzicom ucznia”.

§9h uchylono

,,Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów”.

 

 Po §9j  dodaje się :

§9k w brzmieniu:

,,W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy”.

§9l w brzmieniu:

1.      ,,Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

2.      W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy , że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy i dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane”.

§11 ust.1 pkt.2

,,Informacji powyższych nauczyciel udziela w trakcie przerw międzylekcyjnych, w czasie wcześniej uzgodnionym z zainteresowanym rodzicem lub w czasie wywiadówek i konsultacji w ramach 1-go poniedziałku miesiąca, w trakcie których wszyscy nauczyciele uczący mają obowiązek przebywać w szkole”.

 

Otrzymuje brzmienie

,,Informacji powyższych nauczyciel udziela w czasie wcześniej uzgodnionym z zainteresowanym rodzicem lub w czasie wywiadówek i konsultacji w ramach 1-go poniedziałku miesiąca, w trakcie których wszyscy nauczyciele uczący mają obowiązek przebywać w szkole”.

 

§13 ust. 1 pkt. 2      

Dyrektor szkoły…

,,sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych przepisami prawa oświatowego, systematycznie hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi dokumentację hospitacji”

Otrzymuje brzmienie:

,,sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych przepisami prawa oświatowego, systematycznie obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi dokumentację  tych obserwacji”

§ 14ust. 9 pkt. 1  uchylono          

Rada Pedagogiczna może:

,,podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania”.

§18 ust. 3       

,,Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku”. 

Otrzymuje brzmienie:

,,Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sobotę”.

§19 ust. 1

 ,,Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący od 20 do 30 uczniów, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem odpowiednim dla danej klasy”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący do 30 uczniów, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem odpowiednim dla danej klasy”.

 

§20 ust.5 pkt 3

,,Uczeń otrzymuje obiad na podstawie karty obiadowej i identyfikatora”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Uczeń otrzymuje obiad na podstawie karty obiadowej”.

 

§23 ust.1 pkt 4

,,Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym do dnia 15 czerwca”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym”.

§26 ust.1

,,Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia  odpłatnego posiłku w stołówce szkolnej oraz wypicie  mleka”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia  odpłatnego posiłku w stołówce szkolnej”.

§40 ust.1 pkt 15

,,Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, wlicza się do średniej także oceny roczne uzyskane z tych zajęć”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, wlicza się do średniej także oceny śródroczne i roczne uzyskane z tych zajęć”.

§42 ust.1 pkt 2

,,Ocenę śródroczną i roczną można wystawić na podstawie minimum 5 ocen bieżących (w przypadku zajęć z wiedzy o społeczeństwie - min. 3 oceny)”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Ocenę śródroczną i roczną można wystawić na podstawie minimum 4 ocen bieżących (w przypadku zajęć dydaktycznych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo)”.

§45  ust.1 

Dokonuje się następującej zmiany w tabeli:

projekty, egzaminy próbne i testy kompetencji - formy aktywności uczniowskiej dotychczas uwzględniane z wagą 4 otrzymują wagę 3.

 

FORMY AKTYWNOŚCI

 WAGA   

Szczególne osiągnięcia
(za zajęcie minimum I,II lub III miejsca na szczeblu miejskim)

6

Prace klasowe
Testy
Sprawdziany

Udział w konkursach przedmiotowych

nie zgłoszenie się na sprawdzian lub pracę klasową

w wyznaczonym terminie (wartość 0)

5

próbne egzaminy gimnazjalne

testy kompetencji

projekty

Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Recytacje

3

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach
Aktywność na lekcji
Praca na zajęciach  pozalekcyjnych
Praca domowa
Przygotowanie do lekcji

2

Wytwory manualne

1

§48  ust.1 pkt 9   uchylono

,,Rada Pedagogiczna może podjąć uchwalę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania”.

 

 §57 ust.1 pkt 14c 

Uczeń ma prawo do…

,,uczestnictwa w zespołach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki (uczniowie gimnazjum)”.

Otrzymuje brzmienie:

,,uczestnictwa w zespołach wyrównawczych”.

 

 

 §57 ust.1 pkt 14d 

Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce w następujących formach:

,,korzystanie z porad i wskazówek pedagoga szkolnego dotyczących technik i zasad efektywnego uczenia się”.

Otrzymuje brzmienie:

,,korzystanie z porad i wskazówek pedagoga szkolnego na temat skutecznych form uczenia się oraz indywidualnych konsultacji w zakresie pomocy w nauce”.

§58 ust.2 pkt 6  

Punkty dodatnie otrzymuje uczeń wtedy , gdy:

,,piecze ciasta oraz wykonuje sałatki na szkolne imprezy +20 punktów każdorazowo”

Otrzymuje brzmienie:

,,piecze ciasta na klasowe i szkolne imprezy +20 punktów każdorazowo”

 

§58 ust.2 pkt 20   

Punkty dodatnie otrzymuje uczeń wtedy , gdy:

,,bierze udział w zawodach sportowych:

a)   etap szkolny +5 punktów każdorazowo

b)   etap gminny (miejski) +10 punktów każdorazowo

c)   etap powiatowy +20 punktów każdorazowo

d)   etap rejonowy +30 punktów każdorazowo

e)   etap wojewódzki +40 punktów każdorazowo

Punktacji i wpisu do zeszytu uwag i pochwał dokonują nauczyciele przygotowujący uczniów do zawodów sportowych”.

Otrzymuje brzmienie:

 ,, bierze udział w zawodach sportowych:

a)   etap szkolny +15 punktów każdorazowo

b)   etap gminny (miejski) +20 punktów każdorazowo

c)   etap powiatowy +30 punktów każdorazowo

d)   etap rejonowy +40 punktów każdorazowo

e)   etap wojewódzki +50 punktów każdorazowo

Punktacji i wpisu do zeszytu uwag i pochwał dokonują nauczyciele przygotowujący uczniów do zawodów sportowych”.

 

 

§58 ust.3 pkt. 1

Punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

,,posiada godziny lub spóźnienia nieusprawiedliwione; -5 punkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę; -1 za każde nieusprawiedliwione spóźnienie ( usprawiedliwienia nieobecności uczniów wychowawcy powinni przyjmować tylko w ciągu jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły na specjalnym druku)”

Otrzymuje brzmienie:

Punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

,,posiada godziny lub spóźnienia nieusprawiedliwione; -3 punkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę; -1 za każde nieusprawiedliwione spóźnienie ( usprawiedliwienia nieobecności uczniów wychowawcy powinni przyjmować tylko w ciągu jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły na specjalnym druku). Samowolne opuszczenie lekcji przez ucznia traktowane będzie jako wagary i nie podlega usprawiedliwieniu”.

§58 ust.3 pkt 2 uchylono

Punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

,,brał udział w zorganizowanych wagarach -20 punktów każdorazowo”.

§58 ust.3 pkt 6  uchylono

Punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

,,posiada niestosowny strój łamiący ogólnie przyjęte normy –10 punktów (punkty przyznaje wychowawca)”

§58 ust.3 pkt 18  

Punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy, gdy: 

,,pali papierosy -10 punktów każdorazowo”

Otrzymuje brzmienie:

,,pali papierosy -30 punktów każdorazowo, a w przypadku ponownego stwierdzenia, że uczeń palił papierosy o zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiona Straż Miejska.”