ZMIANY ZATWIERDZONE W STATUCIE SZKOŁY
PODCZAS RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 01.09.2015 r.

 

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r., Ustawy z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z dn.16.03.2015r.) oraz rozporządzenia MEN z 10. 06. 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zarządza się co następuje:

W paragrafie 13 ustęp 1 Kompetencje dyrektora szkoły dodano punkt 39, który brzmi: odpowiada
za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

W paragrafie 14 ustęp 8 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:, dodano punkt 9, który brzmi: Podejmowanie uchwały , która ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

W paragrafie 40 ustęp 1 Ogólne zasady oceniania  dodano punkt 6 , który brzmi: nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.Nauczyciel  uzasadnia ocenę ustnie odnosząc się do kryteriów przedmiotowych informując ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępie w tym zakresie. Przekazuje uczniowi co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć oraz motywuje go do dalszej pracy.

W paragrafie 40 ustępie 1 Ogólne zasady oceniania w punkcie  10 uchylono zapis, który  brzmi: lub ustaleniami zawartymi  w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia, o której mowa w przepisach
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W punkcie tym dodano zdanie, które brzmi: oraz posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii. Punkt 9 obecnie brzmi: Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej oraz posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

W paragrafie 40 ustęp 1 Ogólne zasady oceniania dodano do punktu 12  , który brzmi:
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz technologii informacyjnej dodano podpunkt a)który brzmi: Dyrektor szkoły zwalnia ucznia
z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii wydanej przez lekarza wskazującej rodzaj ćwiczeń i na jaki okres. Uczeń ten uczestniczy w zajęciach  wychowania fizycznego, jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.

W paragrafie 45 ustęp 3 Klasyfikacja roczna do punktu 4 roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali

  stopień celujący – 6

  stopień bardzo dobry – 5

  stopień dobry – 4

  stopień dostateczny – 3

  stopień dopuszczający – 2

  stopień niedostateczny - 1

dodano zdanie, które brzmi: Przyjmuje się, że negatywną oceną jest stopień niedostateczny-1, pozostałe oceny uznaje się za pozytywne.

W paragrafie 47 ustęp 1  Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z przepisami prawa, w punkcie 1 uchylono zapis, który brzmi: nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W punkcie tym dodano zapis, który brzmienie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Punkt 1 obecnie brzmi:       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W paragrafie 51, ustęp 1   Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, dodano punkt 17, który brzmi: Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( opiekunów prawnych)dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym). Dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów, arkusz ocen ucznia są udostępniane przez dyrektora szkoły w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

W paragrafie 40, ustęp1 1  Ogólne zasady oceniania w punkcie 8, który brzmi:  Nauczyciel wszystkie prace klasowe, testy i sprawdziany oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia do wglądu na wniosek ucznia lub jego rodzica i przechowuje do końca sierpnia każdego roku. Uchylono zapis: na wniosek, oraz dodano zapis: na terenie szkoły, w czasie godzin pracy szkoły. Punkt ten obecnie brzmi: Nauczyciel wszystkie prace klasowe, testy i sprawdziany udostępnia do wglądu uczniowi lub jego rodzicowi, opiekunowi prawnemu na terenie szkoły, w czasie godzin pracy szkoły. Dokumentacja przechowywana jest do końca sierpnia każdego roku.