ZMIANY ZATWIERDZONE W STATUCIE SZKOŁY

PODCZAS RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 26.08.2014 r.

 

 

1.      §9 ust. g: uchylono

 

2.      W §45 nastąpiła zmiana treści punktu  1 , w którym w formach aktywności dodano szczególne osiągnięcia (za zajęcie I, II lub III miejsca na szczeblu minimum miejskim) z wagą 6 oraz przygotowanie do lekcji przeniesiono do form aktywności z wagą 2

 

FORMY AKTYWNOŚCI

WAGA

Szczególne osiągnięcia

(za zajęcie minimum I, II lub III miejsca na szczeblu miejskim  

6

Prace klasowe
Testy
Sprawdziany

Udział w konkursach przedmiotowych

nie zgłoszenie się na sprawdzian lub pracę klasową

w wyznaczonym terminie (wartość 0)

5

próbne egzaminy gimnazjalne

testy kompetencji

projekty

4

Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Recytacje

3

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach
Aktywność na lekcji i przygotowanie do lekcji
Praca na zajęciach  pozalekcyjnych
Praca domowa

2

Wytwory manualne

1

 

3.      §54 ust. 4 :

,, W  szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor okręgowej komisji, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia”.

Otrzymuje brzmienie:

,,W  szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, dyrektor okręgowej komisji, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia”.

4.      §58

W REGULAMINIE WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA nastąpiła zmiana treści:

W punkcie 2 w formule Punkty dodatnie uczeń otrzymuje wtedy, gdy :

Zmieniono treść punktu 1, który obecnie brzmi: „nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności +10 pkt jednorazowo w każdym semestrze”

Zmieniono treść punktu 2, który obecnie brzmi: „nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień +10 pkt jednorazowo w każdym semestrze”

Wykreślono treść punktu 4, który brzmiał: „wykazał się 100% frekwencją w całym semestrze +10 punktów jednorazowo w każdym semestrze”

Zmieniono treść punktu 10, który obecnie brzmi: „promuje szkołę w środowisku lokalnym +20 pkt każdorazowo”

Zmieniono treść punktu 14, który obecnie brzmi: „zawsze szanuje godność własną i innych osób, pracę swoją i innych, nie okazuje pogardy, nie jest złośliwy, nie wyśmiewa nikogo oraz nie obmawia +20 punktów jednorazowo w semestrze (dotyczy uczniów, którzy w ciągu całego semestru nie otrzymali uwag z powodu złego zachowania)

Wykreślono treść punktu 17, który brzmiał: „zawsze nosił strój szkolny +5 pkt jednorazowo w każdym semestrze”

 

W punkcie 3 w formule Punkty ujemne  uczeń otrzymuje wtedy, gdy:

Zmieniono treść punktu 1, który obecnie brzmi: „posiada godziny lub spóźnienia nieusprawiedliwione; -5 punkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę; -1 za każde nieusprawiedliwione spóźnienie (usprawiedliwienia nieobecności uczniów wychowawcy powinni przyjmować tylko w ciągu jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły na specjalnym druku)

Treść punktu 4: uchylono

Zmieniono treść punktu 6, który obecnie brzmi: „posiada niestosowny strój łamiący ogólnie przyjęte normy –10 punktów (punkty przyznaje wychowawca)”

Zmieniono treść punktu 8, który obecnie brzmi: „niszczy mienie społeczne lub własność prywatną od -5 do –20 punktów każdorazowo”

Zmieniono treść punktu 9, który obecnie brzmi: „zostało mu udowodnione mówienie nieprawdy –10 punktów każdorazowo”

 

  W punkcie 4  w formule Ustalenia końcowe:

Zmieniono treść punktu 4, który obecnie brzmi: „Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły (czyli minimum 100 punktów ujemnych), nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż poprawna. Uczeń taki zobowiązany jest zaprowadzić zeszyt, w którym nauczyciele na bieżąco będą odnotowywali jego zachowanie. Zeszyt uczeń zobowiązany jest nosić do momentu znaczącej poprawy zachowania (o jego zaprowadzeniu lub zniesieniu decyduje wychowawca).”

Zmieniono treść pierwszego zdania punktu 6, które obecnie brzmi: „Uczniowie klas drugich  w II semestrze zobowiązani są do wykonania projektu edukacyjnego.”  Pozostała treść punktu pozostała bez zmian.

Wykreślono treść punktu 19, który brzmiał: Po otrzymaniu 200 punktów ujemnych uczeń zobowiązany będzie uczestniczyć w rozmowach dyscyplinujących przeprowadzanych w obecności dyrektora  przez wyznaczony zespół, w skład którego wchodzą: dyrektor, rodzic (opiekun prawny), pedagog, wychowawca, przedstawiciel samorządu uczniowskiego”.

 

5.      §79 ust. 6 :

,,W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice ( prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o   przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.”

Otrzymuje brzmienie:

,,Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego”.

 

6.      §79 ust. 14 :

,, Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienia do zwolnienia”.

 

Otrzymuje brzmienie:

,,Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części  tego egzaminu. Zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym”.

7.      §79 ust. 16 :

,,Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego”.

8.      §79 ust. 17:

,,Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum”.

Otrzymuje brzmienie:

,,Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę gimnazjum”.

9.      §79 ust. 20:

,, Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku egzaminów przeprowadzonych w terminach dodatkowych, do dnia 31 sierpnia danego roku”.

Otrzymuje brzmienie:

,, Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku egzaminów przeprowadzonych w terminach dodatkowych, do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie to, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły”.