ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Zmiany w WSO wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§ 47 ust.1 punkt 1) Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z przepisami prawa:

1)    Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą także zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Otrzymuje brzmienie:

 

„1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 50 ust.1 punkt 1) Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami prawa.

1)      Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Otrzymuje brzmienie:

1)      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa    dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY ZAPROPONOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ

RADĘ PEDAGOGICZNĄ

 

1. W § 45 nastąpiła zmiana treści ust. 1, który obecnie brzmi: „Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest średnia ważona (za wyjątkiem takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne i artystyczne).Średnia ważona jest ilorazem sumy średnich arytmetycznych poszczególnych form aktywności mnożonych przez  wagę”.

 

 

 

WZÓR USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ

 

Suma średnich arytmetycznych mnożonych przez wagę

ŚREDNIA WAŻONA = -------------------------------------------------------------------------

Suma wag

 

FORMY AKTYWNOŚCI

WAGA

Prace klasowe
Testy
Sprawdziany

Udział w konkursach przedmiotowych

nie zgłoszenie się na sprawdzian lub pracę klasową

w wyznaczonym terminie (wartość 0)

5

próbne egzaminy gimnazjalne

projekty

4

Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Recytacje

3

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach
Aktywność na lekcji
Praca na zajęciach  pozalekcyjnych
Praca domowa

2

Przygotowanie do lekcji
Projekty
Wytwory manualne

1

 

Przy  zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

 

ocena

6

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

wartość

6

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

Uczeń, który brał udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał znaczące sukcesy może otrzymać ocenę celującą śródroczną lub końcowo roczną, gdy jego średnia ważona nie jest niższa od 4,51.

 1)  Ocena w I semestrze jest liczbą całkowitą otrzymaną w wyniku przybliżenia średniej ważonej ocen uzyskanych w danym półroczu zgodnie z obowiązującymi przedziałami.

5,31 – 6,00 celujący
4,51 – 5,30 bardzo dobry
3,51 – 4,50 dobry
2,51 – 3,50 dostateczny
1,6 – 2,50 dopuszczający
1,00 – 1,59 niedostateczny

2)   Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz średniej za I semestr liczonej w II semestrze z wagą 6.

3)    Uczeń, który brał udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i uzyskał znaczące sukcesy może otrzymać ocenę celującą śródroczną lub końcoworoczną gdy jego średnia ważona nie jest niższa od 4,51.

 

2. W § 58 nastąpiła zmiana treści punktu 2.8., który obecnie brzmi: „Bierze udział w różnych akcjach charytatywnych, społecznych +10 punktów każdorazowo”

 

3. W § 58 w punkcie 3 został dodany podpunkt 27, który obecnie brzmi: „Celowo zrezygnuje z wcześniej zadeklarowanego uczestnictwa w zawodach sportowych i konkursach –20 punktów każdorazowo”

4. W § 58  nastąpiła zmiana treści punktu 4.4., który obecnie brzmi: „  Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły (czyli minimum 100 punktów), nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż poprawna. Uczeń taki zobowiązany jest zaprowadzić zeszyt, w którym nauczyciele na bieżąco będą odnotowywali jego zachowanie. Zeszyt uczeń zobowiązany jest nosić do momentu znaczącej poprawy zachowania (o jego zniesieniu decyduje wychowawca).”

5. W § 58  nastąpiła zmiana treści punktu 4.6., który obecnie brzmi: „   Uczniowie klas drugich oraz  trzecich w II semestrze zobowiązani są do wykonania projektu edukacyjnego. Wysiłek i wkład pracy włożony w realizację projektu jest nagradzany punktami dodatnimi z zachowania , zgodnie z poniższą skalą:

a)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę celującą, podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, otrzymuje 25 pkt. dodatnich

b)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę bardzo dobrą, pełnił aktywna rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu, otrzymuje 20 pkt. dodatnich

c)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę dobrą, prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu, otrzymuje 15 pkt. dodatnich

d)     Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę dostateczną, wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole , otrzymuje 10 pkt. dodatnich

e)      Uczeń, który otrzymał z projektu ocenę dopuszczającą , często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespól harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego, otrzymuje 5 pkt. dodatnich

f)       Uczeń , który otrzymał z projektu ocenę niedostateczną, gdyż nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna, otrzymuje 25 pkt. ujemnych

6. W § 58  w punkcie 4.11. został dodany podpunkt d, który brzmi:

 

„Arkusz zawierający opinie nauczycieli wszystkich przedmiotów wyrażone w przyznanych przez nich punktach według następującej skali:

6p.- ocena wzorowa

5p. – ocena bardzo dobra

4p. - ocena dobra

3p. - ocena poprawna

1p. – ocena nieodpowiednia

0p. – ocena naganna

 

Średnia arytmetyczna przyznanych punktów jest podstawą do przydzielenia uczniom dodatkowych punktów dodatnich lub ujemnych według następujących zasad:

średnia  5,5 – 6,0    30p.

średnia 4,5 – 5,4     20p.

średnia 3,5 – 4,4     10p.

średnia 2,5 – 3,4      5p.

średnia 1,0 – 2,4     -20p.

średnia poniżej 1,0  -30p.”

 

7.  W § 58 w punkcie 4 został dodany podpunkt 19, który obecnie brzmi: „Po otrzymaniu 200 punktów ujemnych uczeń zobowiązany będzie uczestniczyć w rozmowach dyscyplinujących przeprowadzanych w obecności dyrektora  przez wyznaczony zespół, w skład którego wchodzą: dyrektor, rodzic (opiekun prawny), pedagog, wychowawca, przedstawiciel samorządu uczniowskiego”.