Bełchatów, 28.08.2012

 

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie

 

Do  Statutu Publicznego Gimnazjum nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- W § 2  ust. 5  zmienia się zapis:  w wieku od 13 do 21 lat, który przyjmuje brzmienie: „ Do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej do 18 roku życia, a w przypadku głębokiego upośledzenia do 25 roku życia.”

- W § 2  uchyla się  ust. 7 w brzmieniu: „W Publicznym Gimnazjum nr 3 istnieje klasa integracyjna”

- W § 4  ust .1 p.3 dodaje się słowo „Szkolnym” i przyjmuje on brzmienie:” Szkolnym Programie Profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska”

- W § 8 ust. 5 uchyla się p.3  w brzmieniu; „zajęć reedukacyjnych”.

- W § 9 wprowadzono numerację nieoznaczonych fragmentów tekstu. Po punkcie 1d dodano p.1e, który objął tekst:

  „Gimnazjum zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  szkołach

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne,

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.”

 

- W § 9 wprowadzono numerację nieoznaczonych fragmentów tekstu. Po punkcie 1e dodano p.1f, który objął tekst:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega w szczególności na:

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5)      organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

6)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa  w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

7)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

8)      wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

9)      wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

10)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne     ucznia,

11)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

12)    wspieraniu   rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

13)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

14)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

- W § 11 w ust. 2 wprowadza się słowo „do” i wykreśla się słowa „z wyjątkiem dni, w których przeprowadzone są egzaminy gimnazjalne”. Ustęp ten przyjmuje brzmienie:” W roku szkolnym przypada do 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych, które określone są poprzez zarządzenie Dyrektora szkoły. W tych dniach  organizowane są dla uczniów zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. O formie organizacji tych zajęć uczniowie i rodzice informowani są poprzez zarządzenie Dyrektora szkoły, które zamieszczone jest na stronie internetowej szkoły.

 

- W § 14 ust. 8 w p.2 zmienia się słowo „promowania” na „promocji”.

 

- W § 14 ust. 8  p.8 uzyskuje brzmienie: „uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.”

 

 - W § 17 ust. 8 w p.2  dodaje się słowo: „Szkolny”, a wykreśla się słowo „szkoły”. Punkt przyjmuje brzmienie: „Uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców nie uzyska w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia nowego programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.”

 

- W § 19 uchyla się ust. 8 w brzmieniu:” W klasie integracyjnej zatrudniony jest nauczyciel wspomagający”.

 

- W § 19 z ust. 10 wykreśla się słowa: „Biwaki mogą być organizowane wyłącznie w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych”.  

 

- W § 19 uchyla się ust. 11 w całości.

 

- W § 20 ust. 5 w p.2  zamienia się słowa: „dyrektor szkoły na podstawie odpowiedniego zarządzenia” na sformułowanie „prowadzący stołówkę”. Punkt przyjmuje brzmienie:

 odpłatność za obiady uczniów pokrywają rodzice bądź MOPS lub GOPS (dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej). Wysokość odpłatności za obiady ustala prowadzący stołówkę”.

 

 - W § 23 ust. 1 w p.1 zamienia się słowa Radzie Pedagogicznej” na sformułowanie „dyrektorowi”. Punkt przyjmuje brzmienie: „program nauczania oraz podręcznik wybiera  nauczyciel ( zespół nauczycieli) a następnie przedstawia  swoje propozycje dyrektorowi”.

 

- W § 23 z ust. 2 wykreśla się słowa: „i szkolny zestaw podręczników”. Ustęp przyjmuje brzmienie : „Rada pedagogiczna opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, biorąc pod uwagę przystosowanie językowe i dydaktyczne podręczników do możliwości uczniów oraz wysoką jakość ich wykonania  umożliwiającą korzystanie z nich przez kilka lat.”

- W § 23 z ust. 4 wykreśla się słowa: „i programów”. Ustęp przyjmuje brzmienie: „Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym do dnia 15 czerwca.”

 

- W § 25 w ust. 3 w p.2 wprowadzono numerację literową nieoznaczonych fragmentów tekstu.

2)         Do zadań świetlicy należy:

a)  Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej;

b)  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

c)  Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

d) Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

e)  Rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności;

f)   Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczniów przebywających w świetlicy;

g)  Obejmowanie opieką klas podczas godzin zastępstw doraźnych oraz tych uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii

h)  Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w zrozumieniu samego siebie;

i)    Kształtowanie postaw patriotycznych;

j)    Budzenie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia;

k)  Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.

 

- W § 26  w ust. 1 uchyla się p.1 i p.2. Ustęp  przyjmuje brzmienie: „Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia odpłatnego posiłku w stołówce szkolnej”.

 

- W § 26  z ust. 2 wykreśla się słowa: „ wysokość opłat za korzystanie z usług stołówki ustala dyrektor”. Ustęp przyjmuje brzmienie: „Szczegółowe zasady działania stołówki szkolnej określa regulamin jej działania (załącznik nr 7); wysokość opłat za korzystanie z usług stołówki ustala prowadzący stołówkę.”

 

- W § 26 w ust. 3 dodaje się słowa: „na dotychczasowych zasadach”. Ustęp przyjmuje  brzmienie: „ Od dnia 01.01.2012 r. przestaje funkcjonować stołówka szkolna na dotychczasowych zasadach.”

 

- W § 31  w ust. 2 zmienia się datę z „25 maja” na „30 maja”. Ustęp przyjmuje brzmienie: „ Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.”

 

Zmiany w WSO w roku szkolnym 2012/2013

- W § 38 ust. 1 po p.5 dopisano p.6 w brzmieniu: „Uczniowie po zapoznaniu się z regulaminem WSO  potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem”.

 

- W § 41 ust. 1 ( wykaz aktywności podlegającej ocenie) dodano punkt 13 w brzmieniu: „ - praca  i aktywność na zajęciach pozalekcyjnych”.

 

W § 43 ust. 1 ( poprawa stopni cząstkowych) uzupełniono punkt 7 o następujący zapis: „Uczeń, który nie pisał sprawdzianu nie otrzymuje oceny, lecz przy klasyfikacji półrocznej lub rocznej przy obliczaniu średniej ważonej uwzględnia się wartość 0 o wadze 5”.

 

W § 45 ( klasyfikacja uczniów) dodano w ust. 1( obliczanie średniej ważonej) następujące aktywności i przypisano im wagę:

- nie zgłoszenie się na sprawdzian lub pracę klasową w wyznaczonym terminie (wartość 0)- waga 5

- próbne egzaminy gimnazjalne- waga 4:

- praca na zajęciach pozalekcyjnych –waga 2:

Ponadto w § 45 ust.1 p.1 dokonano zmian przedziałów średniej ważonej:

1,6-2,5 –ocena dopuszczający,

1,59 – ocena niedostateczny.

W  § 45  ust. 3 uchyla się  p.12  w brzmieniu: „W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.”

 

 

 

- W  § 53  ust. 1 z p.1 wykreśla się słowa: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą napisać podanie do dyrektora szkoły o umożliwienie zdawania egzaminu poprawkowego”. Punkt otrzymuje brzmienie: „Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć”.

 

W § 58 (Regulamin wystawiania ocen z zachowania)

- w ust. 2 (punkty dodatnie uczeń otrzymuje gdy…):

- uchylono p.19 – (identyczny z p.16)

- w ust. 3 (punkty ujemne uczeń otrzymuje wtedy gdy…),

- w p.1 (posiada godziny nieusprawiedliwione)- zmieniono ilość punktów :- 5 punktów za każdą nieusprawiedliwioną godzinę (zamiast - 1 pkt),

- w  p.4 zmieniono zapis, zamiast „nie posiada stroju szkolnego” – „nie posiada identyfikatora (-1p za każdy dzień)”,

- w p.26 (korzysta z telefonów komórkowych, mp3, mp4 i innych urządzeń multimedialnych w czasie zajęć  lekcyjnych lub gdy korzystając z nich narusza dobro osobiste innych ludzi  – 30 punktów” - dopisano- „po uprzednim upomnieniu ucznia”.

- w ust.  4 (ustalenia końcowe):

- w p.4 (uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły, nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż poprawna):- zmieniono wyraz „nagana” na „upomnienie” - dopisano  minimalną ilość punktów, za którą otrzymuje się upomnienie dyrektora - minimum 100 punktów ujemnych,

- w p.5 (uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy (czyli – 50 punktów), nie może mieć z zachowania oceny wzorowej) dopisano wyraz minimum ( -50 punktów),

- dodano p. 18  w brzmieniu: „O ostatecznej ocenie z zachowania  decyduje wychowawca uwzględniając wkład pracy ucznia,  jego zaangażowanie w pracę szkoły oraz biorąc pod uwagę oceny proponowane przez nauczycieli i opinie innych pracowników szkoły. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę  z zachowania.

- W  § 63  ust. 2 uchyla się  p.3 w brzmieniu: „intendent” i  p.5 w brzmieniu „specjalista ds. płac” i  p.6  w brzmieniu: „specjalista ds.kadr”

- W § 63 ust. 2 dodaje się p.7 w brzmieniu: „specjalista ds. kadrowo- płacowych”.

- W § 63 zmienia się ust. 3 p.1 w brzmieniu: „woźny” na słowo „sprzątaczka”.

- W § 63 uchyla się ust. 3 p.3 w brzmieniu: „kucharz” oraz p.4 w brzmieniu: „pomoc kuchenna”.

- W § 71 ust. 3 w p.1 usuwa się słowa: „ do – 50 pkt”. Punkt przyjmuje brzmienie; „Punkty ujemne za nieprzestrzeganie regulaminu zgodnie z WSO”.  

 

 - W § 71 ust. 3 w p.2 dodaje się słowa: „po przekroczeniu przez ucznia 50 pkt ujemnych”. Punkt przyjmuje brzmienie; „Upomnienie wychowawcy wpisane do klasowego zeszytu uwag. ( po przekroczeniu przez ucznia  50 pkt ujemnych).”

 

- W § 71 ust 3 w p.3 przyjmuje brzmienie:  „Po uzyskaniu upomnienia wychowawcy i zdobyciu kolejnych 50 pkt ujemnych uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły wpisane do zeszytu uwag dyrektora. O zaistniałym fakcie zostają poinformowani rodzice. Ponadto uczeń może zostać ukarany  poprzez:

a. Przeniesienie do innej równorzędnej klasy w szkole po wcześniejszym poinformowaniu rodziców.

b.  Wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

c.  Skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów którzy ukończyli 18 lat i nie podlegają obowiązkowi szkolnemu)”.

 

W związku ze zmianami w formule egzaminu gimnazjalnego wprowadza się zmiany

 w  § 79 Statutu PG 3

- W ust. 1 uchyla się p. 4 w brzmieniu: „w części czwartej: ocenę projektu gimnazjalnego (regulamin realizacji projektu edukacyjnego- załącznik nr 16 , który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły)”.

- Ust. 1  przyjmuje brzmienie:

1.       W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin gimnazjalny obejmujący:

1)         część humanistyczną z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ( czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut) oraz języka polskiego (czas trwania egzaminu: 90 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 45 minut )

2)         część matematyczno- przyrodniczą z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia: ( czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut)  i matematyki (czas trwania egzaminu: 90 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 45 minut ).

3)         część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ( czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut)  oraz na poziomie rozszerzonym (czas trwania egzaminu: 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 30 minut).

- Ust. 3 uchylono w całości.

- Ust. 4 uchylono w całości.

- Ust. 8. przyjmuje brzmienie: „Egzamin przeprowadza się w terminach ustalonych przez dyrektora CKE”.

- W ust. 10 poprawia się numer punktu na „p. 9” i dodaje słowa: „dyrektorowi szkoły”. Ustęp przyjmuje brzmienie: „W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Opinię, o której mowa w p.9 rodzice ucznia przedkładają  dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.”

- Po ust. 10 dodaje się p.1) w brzmieniu: „W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”

- Po ust. 10 p.1) dodaje się p.2) w brzmieniu: „Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu nie później niż do 15 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin”.

 

- Po ust. 10 p.2) dodaje się p.3) w brzmieniu: „ Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu opracowanych przez dyrektora CKE”.      

 

- Po ust. 10 p.3) dodaje się p.4) w brzmieniu: „ W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia (słuchacza) rodzic (prawny opiekun) ucznia lub słuchacz składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do egzaminu.”

 

- W ust. 13 wykreśla się słowa: „w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku” . Ustęp przyjmuje brzmienie: „W  szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, lub odpowiedniej części tego egzaminu, dyrektor okręgowej komisji, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.”