ZMIANY ZATWIERDZONE W STATUCIE SZKOŁY

PODCZAS RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 25.08.2011r.

 

  1. W § 45 nastąpiła zmiana treści punktu  1 , w którym udział uczniów w konkursach przedmiotowych uzyskał wagę 5, co zostało zawarte w poniższej tabeli:

 

FORMY AKTYWNOŚCI

WAGA

Prace klasowe
Testy
Sprawdziany

Udział w konkursach przedmiotowych

5

 

 

Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Recytacje

3

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach
Aktywność na lekcji
Praca na zajęciach
Praca domowa

2

Przygotowanie do lekcji
Projekty
Wytwory manualne

1

-           

 2.  W § 45  nastąpiła zmiana treści  podpunktu 1  który obecnie brzmi: Ocena w I semestrze jest liczbą całkowitą otrzymaną w wyniku przybliżenia średniej ważonej ocen uzyskanych
 w danym półroczu zgodnie z obowiązującymi przedziałami.

5,31 – 6,00 celujący
4,51 – 5,30 bardzo dobry
3,51 – 4,50 dobry
2,51 – 3,50 dostateczny
1,51 – 2,50 dopuszczający
1,00 – 1,50 niedostateczny

  1. W § 45  nastąpiła zmiana treści  podpunktu 2  który obecnie brzmi: Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz średniej za I semestr liczonej
    w II semestrze z wagą 6.

4.   W § 45  w klasyfikacji rocznej dodano podpunkt 16 o następującej treści: Podstawą wystawienia śródrocznej i rocznej oceny  klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki,
techniki oraz zajęć technicznych nie jest średnia ważona wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia  z danego przedmiotu, lecz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5. W § 68 w punkcie 1 uczeń ma prawo do dodano podpunkt14 o następującej treści: dnia po dyskotece wolnego od pytań i kartkówek za wyjątkiem przedmiotów, które odbywają się 1 godzinę tygodniowo

 

W REGULAMINIE WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA nastąpiła zmiana treści:

1.      W formule Punkty dodatnie uczeń otrzymuje wtedy, gdy dodano punkt 22, który brzmi:

ofiarował na rzecz biblioteki książkę od +5 do +15 punktów każdorazowo

2.      W formule Punkty dodatnie uczeń otrzymuje wtedy, gdy został zmieniony zapis punktu 18, który brzmi: bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

- etap szkolny +15 punktów każdorazowo
- etap gminny (miejski) +20 punktów każdorazowo
- etap powiatowy ( rejonowy) +30 punktów każdorazowo
- etap wojewódzki +50 punktów każdorazowo

3.      W ustaleniach końcowych dodano punkt 17 o następującej treści: W II semestrze uczniowie otrzymują dodatkowe bonusy w postaci zwiększonej liczby punktów kredytowych według następującego wzoru:
- za zachowanie wzorowe w I semestrze uczeń otrzymuje dodatkowo +30 punktów kredytowych w II semestrze
- za zachowanie bardzo dobre w I semestrze uczeń otrzymuje dodatkowo +20 punktów kredytowych w II
- za zachowanie dobre w I semestrze uczeń otrzymuje dodatkowo +10 punktów kredytowych w II semestrze

- za zachowanie naganne, nieodpowiednie i poprawne w I semestrze uczeń nie otrzymuje dodatkowych punktów kredytowych w II semestrze.

 

 

 

 

 

-           

 

 

 

-           

 

 

 

-           

 

 

-