NOWELIZACJA STATUTU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W BEŁCHATOWIE      DOKONANA  NA ROK SZKOLNY 2010/2011.

 

 

 

 

Rozdział II, § 1, punkt 5. otrzymuje brzmienie: Do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie

w wieku od 13 do 19 lat.

 

Rozdział III, § 3, punkt 2. otrzymuje brzmienie: Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych

 z religii rzymsko- katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Rozporządzenia Ministra Eukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Rozdział V, § 3, punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: Gimnazjum współpracuje z rodzicami(......)

Poprzez udzielanie informacji w trakcie spotkań indywidualnych z nauczycielami w pierwszy poniedziałek miesiąca zgodnie z kalendarzem na dany rok.

 

Rozdział V, § 8, punkt 2. otrzymuje brzmienie: W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 26.

 

Rozdział V, § 13, punkt 2. otrzymuje brzmienie: Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do 25 maja danego roku.

 

Rozdział V, § 13, punkt 3.3. otrzymuje brzmienie: W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się

(........) w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podj ęcie tych postępowań.

 

Rozdział VI, § 8, punkt 1.9. otrzymuje brzmienie:  Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie indywidalnego nauczania lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia, o której mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Rozdział VI, § 8, punkt 1.10. otrzymuje brzmienie: Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, zajęć technicznych i artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikacych ze specyfiki tych zajęć.

 

Rozdział VI, § 13, punkt 3.14. otrzymuje brzmienie: Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować ustnie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a wychowawca klasy poinformować ustnie uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania oraz zobowiązany jest przygotować na piśmie informację dla rodziców zawierającą przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczniowie własnym podpisem potwierdzają zobowiązanie do przekazania informacji rodzicom. W sytuacji nieobecności ucznia rodzic zobowiązany jest do osobistego odbioru pisemnej informacji o przewidywanych ocenach od wychowawcy klasy.

 

Rozdział VI, § 23, punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: Informacje o postępach uczniów i ich zachowaniu udzielane są w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami w pierwszy poniedziałek miesiąca zgodnie z kalendarzem szkolnym na dany rok.

 

 

Rozdział VIII, § 11, punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: Dyrektor gimnazjum może kierować ucznia, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych ukończył 16 lat do szkoły dla dorosłych, jeżeli ma on opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży lub ucznia, który ukończył 15 lat, jeżeli przebywa on w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

 

Rozdział IX, § 1, punkt 1. otrzymuje brzmienie: W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin gimnazjalny obejmujący:

a.      w części pierwszej: umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b.      w części drugiej: umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

c.       w części trzeciej: umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego,

d.      w części czwartej: ocenę projektu edukacyjnego.