1. Profilaktyka
  2. JÍzyk polski
  3. JÍzyk angielski
  4. Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia
  5. Wychownie Fizyczne
  6. Religia
  7. Biblioteka
  8. Plastyka i Technika