Wewnątrzszkolny System Zapewniania Jakości

 

W Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie


Wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 23.04.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (§ 1 pkt 11) obejmuje:

 • wewnątrzszkolne mierzenie jakości pracy, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • analizowanie wyników egzaminów lub sprawdzianów zewnętrznych
 • realizację programu rozwoju szkoły lub placówki uwzględniając wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
 • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli


Załącznikami do Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie są:

 • Plan wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
 • Raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
 • Program Rozwoju Szkoły (pięcioletni i na dany rok szkolny)
 • Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli)
 • Informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy
 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania (w tym przedmiotowy system oceniania)
 • Program Wychowawczy (pięcioletni i na dany rok szkolny)
 • Program Profilaktyczny (pięcioletni i na dany rok szkolny)
 • Szkolny zestaw programów nauczania
 • Inne wewnętrzne regulaminy i procedury obowiązujące w szkole