Regulamin organizowania wycieczek


Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624).
 3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).


Cele działalności turystyczno - krajoznawczej szkoły

 1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
 2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego.
 3. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.
 4. Upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
 5. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.
 6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
 7. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

Organizacja wycieczek

 1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.
 3. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 4. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.
 5. Na udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda ich przedstawicieli ustawowych z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych.
 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.
 7. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły posiadających odpowiednie kwalifikacje:
  • ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • jest trenerem odpowiedniej dyscypliny sportu.
 8. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły.
 9. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki pobiera z sekretariatu pakiet dokumentów do wypełnienia:
  • kartę wycieczki,
  • harmonogram wycieczki,
  • wzór listy uczestników,
  • wzór zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,
  • wzór oświadczeń rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez młodzież,
  • regulamin wycieczki.
 10. Wypełnioną kartę wycieczki wraz z harmonogramem i listą uczestników kierownik wycieczki oddaje do sekretariatu najpóźniej na dwa dni przed terminem wyjazdu w celu zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 11. Kierownik wycieczki sprawdza, czy wszyscy uczestnicy wycieczki są objęci ubezpieczeniem (nr polisy ubezpieczeniowej).
 12. Kierownik wycieczki powinien zadbać o poinformowanie uczestników i ich rodziców o dokładnym dniu, godzinie i miejscu zbiórki przedwyjazdowej, sposobie transportu, opiekunach oraz dokładnym terminie i miejscu powrotu.
 13. Zakres czynności kierownika wycieczki:
  • opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
  • opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
  • zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
  • zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
  • określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
  • nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
  • organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
  • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki lub imprezy,
  • dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
 14. Zakres czynności opiekuna wycieczki:
  • współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
  • sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  • nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
  • wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika.
 15. Podstawowa dokumentacja kierownika wycieczki:
  • karta wycieczki - co najmniej 3 egzemplarze (jeden zostaje w szkole, drugi do przekazania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, trzecią zabiera kierownik wycieczki) - zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
  • harmonogram wycieczki,
  • lista uczestników - kilka egzemplarzy z pieczęcią szkoły i dyrektora,
  • zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,
  • oświadczenia rodziców (w sprawie leczenia, hospitalizacji, odpowiedzialności za szkody materialne),
  • nr polisy ubezpieczeniowej uczestników i kadry (w przypadku wyjazdów zagranicznych NNW i KL),
  • oświadczenie kadry w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki,
  • umowa z organizatorem (w przypadku korzystania z usług biur turystycznych),
  • wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia,
  • regulamin wycieczki lub imprezy.


Opieka w czasie imprez i wycieczek.

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.
 2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania ze środków lokomocji powinna sprawować przynajmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.
 3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.
 4. Na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 10 uczniów.
 5. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.
 6. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.
 7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 8. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.
 9. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki.
 10. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.
 11. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 12. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Wycieczki zagraniczne.

 1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach o których mowa w § 3 p. 1 - 6.
 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w Ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w Ust. 2, zawiera w szczególności:
  • nazwę kraju,
  • czas pobytu,
  • program pobytu,
  • imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,
  • listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
 4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.


Finansowanie wycieczek

 1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
  • z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
  • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  • ze środków wypracowanych przez uczniów,
  • ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
 2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w Ust. 1.

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę.
 2. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.
 3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących podstawę jego opracowania.

Załączniki:

Nr 1 - Karta wycieczki/imprezy wraz z oświadczeniem opiekunów i kierownika, harmonogramem wycieczki/imprezy oraz listą uczestników.
Nr 2 - Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce.
Nr 3 - Oświadczenia rodziców w sprawie leczenia i odpowiedzialności za szkody materialne.
Nr 4 - Regulamin wycieczki jednodniowej/ kilkudniowej i oświadczenie uczestników o jego przestrzeganiu.


POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY