REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W BEŁCHATOWIE


Art.1
Postanowienia ogólne

 1. Samorząd uczniowski działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 1 września 1991 roku oraz ze Statutem Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.


Art.2
Sposób wyłaniania samorządu i jego władz:

 1. Władze Samorządu Uczniowskiego wyłaniane są spośród uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie.
 2. Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń z klas pierwszych i drugich naszej Szkoły. Komisja Wyborcza ma prawo odrzucenia kandydatury ucznia, który nie przestrzega regulaminów obowiązujących w Szkole.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów, w wyborach uzupełniających, ogół uczniów wybiera tylu, aby liczba członków władz Samorządu wynosiła 15-20 osób.
 4. Wybory są tajne, równe i powszechne.
 5. Członkowie Samorządu wybierają spośród siebie przewodniczącego i zarząd oraz nauczycieli pełniących rolę opiekunów. Wybór ten odbywa się poprzez głosowanie tajne.
 6. Wybory do Samorządu uczniowskiego odbywają się corocznie do dnia 30.10.
 7. Nad wyborami czuwa Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą członkowie władz Samorządu Uczniowskiego i opiekunowie.
 8. Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
  Wyboru do Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:
  • uczeń winien zgłosić swą kandydaturę do Komisji Wyborczej
  • kandydat powinien przygotować kampanię wyborczą
  • kampania wyborcza trwa 2 tygodnie
  • każdy uczeń może oddać tylko 1 głos
  • głosowanie odbywa się na kartach wyborczych , na których umieszczone są nazwiska wszystkich kandydatów do władz Samorządu
  • głos należy oddać stawiając znak „X” przy nazwisku jednego kandydata
  • w przypadku postawienia większej liczby znaków „X” lub zniszczenia karty głos będzie nieważny
  • członkami władz Samorządu Uczniowskiego zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz ci ,na których głosowało ponad 5% uczniów
  • liczbę osób uzupełniających skład władz Samorządu z poszczególnych klas określa Komisja Wyborcza


Art.3
Zakres działalności i zadań Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na każdy rok szkolny.
 2. W zebraniach władz Samorządu mogą brać udział:
  • uczniowie poszczególnych klas
  • nauczyciele
  • Dyrekcja Szkoły
  • przedstawiciele rodziców
  • przedstawiciele organizacji działających na terenie Szkoły
  • przedstawiciele organu prowadzącego Szkołę
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybiera trzech nauczycieli opiekunów, których kadencja trwa 3 lata.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
  • zapoznanie z programami nauczania oraz ocena postępów w nauce i zachowaniu
  • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
  • właściwe organizowanie procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej
  • opieka wychowawcza i warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej
  • Życzliwe ,podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno - wychowawczym
  • swoboda wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły
  • pomoc w przypadku trudności w nauce
  • korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego
  • korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki
  • wpływanie na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoły
  • zapewnienie możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji
  • umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły i łagodzenie konfliktów powstałych między nauczycielem a uczniem
  • zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły a uczniami
 5. Samorząd Uczniowski może organizować imprezy na terenie Szkoły o charakterze rozrywkowym, sportowym i innym
 6. Samorzęd Uczniowski ma prawo do wydawania gazetki szkolnej, a w związku z tym do korzystania ze szkolnych urządzeń poligraficznych
 7. W przypadku nieprzestrzegania przez członka Samorządu Uczniowskiego regulaminu zarząd ma prawo:
  • udzielić ustnego upomnienia
  • odwołać z zajmowanego stanowiska lub skreślić z listy władz Samorządu

Powyższe decyzje podejmowane są na zebraniach, w których uczestniczy minimum 2/3 władz Samorządu. Tak podjęte decyzje są prawomocne i nie podlegają odwołaniu.


Art.4
Obowiązki członka Samorządu Uczniowskiego
Każdy członek Samorządu Uczniowskiego zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu Szkoły
 2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły
 3. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków zarządu
 4. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń Dyrekcji Szkoły
 5. Czynnego uczestnictwa w zebraniach i pracach Samorządu
 6. Składania sprawozdań z działalności Samorządu.